مشاهده / بستن موضوعات

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

دسته بندی: معماری
2520 بازدید

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)منطقه 15 شهرداری تهران

 

چکــیـده

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

 

  135 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 15500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چكيده ............................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................... 2

فصل اول : كليات تحقيق ..................................................................... 9-3

1-1طرح مساله و بيان ضرورت آن .......................................................... 3

1-2سوالات اصلي تحقيق ....................................................................... 5

1-3اهداف تحقيق ................................................................................. 5

1-4فرضيه ........................................................................................ 6

1-5روش تحقيق .................................................................................. 6

1-6پيشينه و سابقه انجام ......................................................................... 7

1-7مسائل و مشكلات تحقيق ................................................................... 9

فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين ............................... 31-10

2-1 مقدمه ....................................................................................... 10

2-2 مفاهيم تحقيق .............................................................................. 10

2-2-1 محتواي طرح كاربري زمين ........................................................ 10

2-2-2 مفهوم زمين ............................................................................ 11

2-2-3 ناحيه .................................................................................... 11

2-2-4 محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري .......................................................... 11

2-2-5 برنامه‌ريزي ............................................................................ 11

2-2-6 برنامه‌ريزي شهري ................................................................... 12

2-2-7 منطقه ................................................................................... 12

2-2-7-1 انواع مناطق ........................................................................ 12

2-2-8 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري .............................................. 13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

2-2-9 فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي ................................................. 13

2-2-10 اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري ........................................ 15

2-2-11 تعريف مديريت ...................................................................... 15

2-2-12 مديريت شهري ...................................................................... 16

2-3 محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران .......................... 16

2-3-1 طرح هادي شهري .................................................................... 16

2-3-2 طرح جامع شهر ....................................................................... 16

2-3-3 طرح تفصيلي .......................................................................... 17

2-4 پيشينه مطالعات كاربري زمين ......................................................... 17

2-4-1 پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا ............................................. 17

2-4-3 پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران ........................................ 21

2-4-2 كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان .......................................... 20

2-4-4 پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه 15 .............................. 24

2-5 نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي ........................................... 27

2-5-1 نظريه نوگراها ......................................................................... 27

2-5-2 نظريه سلامت روان .................................................................. 29

2-5-3 نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر ................................................... 30

2-6 نتيجه‌گيري ................................................................................ 30

فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي ....................................................... 65-32

3-1 مقدمه ....................................................................................... 32

3-2 موقعيت طبيعي ........................................................................... 32

3-2-1 موقعيت جغرافيايي .................................................................... 33

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

3-2-2 ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه 15 ....................................... 35

3-2-3 آبهاي زيرزميني ....................................................................... 36

3-2-4 زلزله خيزي ............................................................................ 36

3-2-5 مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه ........................... 37

3-2-6 ژئومورفولوژي ........................................................................ 38

3-2-6-1 توپوگرافي و شيب منطقه ......................................................... 38

3-2-6-2 موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي ......................... 38

3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسي .......................................................... 40

3-2-2-1 آب و هوا ............................................................................ 40

3-2-2-2 ميزان بارش ........................................................................ 40

3-2-2-3 رطوبت نسبي ....................................................................... 41

3-2-2-4 روزهاي يخبندان ................................................................... 41

3-2-2-5 روزهاي باراني .................................................................... 42

3-2-2-6 درجه حرارت ....................................................................... 42

3-2-2-7 باد .................................................................................... 42

3-3 مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه ........................... 43

3-3-1 عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه ........................ 48

3-4 مطالعات جمعيتي منطقه ................................................................ 51

3-4-1 مقدمه .................................................................................... 51

3-4-1-2 روند تحولات جمعيت ............................................................. 51

3-4-1-3 توزيع سني و جنسي جمعيت ..................................................... 52

3-4-1-4 پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت ................................................. 53

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

3-4-1-5 ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت ........................................... 54

3-4-1-6 مهاجرت در منطقه ................................................................ 55

3-4-2 ويژگيهاي اقتصادي ................................................................... 56

3-4-2-1 وضع فعاليت جمعيت .............................................................. 56

3-4-3 پيش‌بيني جمعيت منطقه .............................................................. 59

3-5 تاسيسات زيربنايي ........................................................................ 60

3-5-1 شبكه جمع آوري فاضلاب ........................................................... 60

3-5-2 قنوات ................................................................................... 60

3-5-3 سيستم دفع آبهاي سطحي ............................................................. 60

3-5-4 مخابرات ................................................................................ 61

3-5-4 گاز و فرآورده‌هاي نفتي .............................................................. 61

3-5-6 خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع ................................................... 62

 3-5-7 شبكه آبرساني ......................................................................... 62

3-6 نتيجه‌گيري ................................................................................ 62

فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه 15 .......... 126-66

4-1 مقدمه ....................................................................................... 66

4-2 تقسيمات داخلي منطقه ................................................................... 67

4-3 استانداردهاي كمي شهرسازي .......................................................... 68

4-4 كاربري زمين در منطقه 15............................................................. 70

4-4-1 كاربري مسكوني ...................................................................... 73

4-4-2 كاربري تجاري ........................................................................ 75

4-4-3 كاربري آموزشي ...................................................................... 78

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

4-4-4 كاربري بهداشتي و درماني .......................................................... 80

4-4-5 كاربري اوقات فراغت ................................................................ 83

4-4-5-1 كاربري فرهنگي – مذهبي ....................................................... 83

4-4-5-2 كاربري ورزشي ................................................................... 87

4-4-5-3 فضاي سبز شهري ................................................................. 87

4-4-6 اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي .............................................. 91

4-4-7 كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي ................................................. 92

4-4-8 كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري .............................................. 94

4-4-9 كاربري حمل و نقل ................................................................... 96

4-4-10 كاربري صنعتي ..................................................................... 98

4-4-11 كاربري شبكه ...................................................................... 102

4-4-12 كاربري مسيل و حريم مسيل .................................................... 102

4-4-13 كاربري اراضي باير .............................................................. 103

4-4-14 كاربري حريم شبكه برق ......................................................... 104

4-5 ارزيابي سطوح و سرانه ............................................................... 106

 4-6 بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه 15 ......................... 109

4-6-1 بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه 15با تاكيد بر كميسيون ماده پنج 109

4-6-2 بررسي تراكم ساختماني در كاربريها ............................................ 116

4-7 نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه 15....................... 116

4-8 تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي ......................... 117

4-8-1 تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف ............... 117

 4-9 تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي ................... 118

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

4-10 نتيجه‌گيري ..................................................................... 131-122

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات ............................................ 127

5-1 آزمون و فرضيات تحقيق ............................................................. 127

5-1-1 فرضيه اول ........................................................................... 127

5-1-2 فرضيه دوم ........................................................................... 127

5-2 نتايج تحقيق .............................................................................. 128

5-3 امكانات و فرصتها ( پيشنهادها ) ..................................................... 131

منابع وماخذ فارسی............................................................................132.

منابع وماخذ انگلیسی ..........................................................................135

چكيده انگليسي .................................................................................. 136
فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

 جدول 2-1 الگوي توزيع كاربريهاي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران براي
منطقه15 شهرداري تهران .................................................................... 27

جدول 3-1 پراكندگي و تراكم نسبي نواحي شش گانه منطقه 15 ........................ 54

جدول 3-2 ميزان باسوادي جمعيت در نواحي شش گانه منطقه 15 در سال 1385 . 55

جدول 3-3 توزيع جمعيت ده ساله و بالاتر ساكن نواحي شش گانه منطقه 15
شهرداري بر حسب وضع فعاليت و اشتغال آنان در سال 85 ............................ 57

جدول 3-4 اندازه مشخصه‌هاي وضع فعاليت و اشتغال جمعيت نواحي
شش گانه منطقه 15 در سال 85 ............................................................. 58

جدول 4-1: وسعت ، جمعيت و تعداد محلات ناحيه هشت گانه منطقه 15 ............ 68

جدول 4-2: استانداردهاي كمي شهرسازي در جهان و ايران ............................ 69

جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد كاربريهاي مختلف منطقه 15 ................... 72

جدول 4-4: وضعيت كاربري مسكوني در سطح ناحيه شش گانه منطقه 15 .......... 74

جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد كاربري تجاري در نواحي شش گانه منطقه 15 76

جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد كاربري آموزشي و آموزش عالي در ناحيه شش گانه منطقه 15   78

جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد كاربري بهداشتي و درماني در ناحيه شش گانه منطقه 15          81

جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد كاربري فرهنگي در ناحيه شش گانه منطقه 15 84

جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد كاربري مذهبي در ناحيه شش گانه منطقه 15 85

جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد كاربري ورزشي در ناحيه شش گانه منطقه 15 87

جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه 15        89

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه 15        92

جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد كاربري اداري – انتظامي درناحيه شش گانه منطقه 15           93

جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد كاربري نظامي در ناحيه شش گانه منطقه 15 93

جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري در ناحيه شش گانه منطقه 15      96

جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد كاربري حمل و نقل در ناحيه شش گانه منطقه 15 98

جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد كاربري صنعتي و كارگاهي در ناحيه شش گانه منطقه 15       99

جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد كاربري شبكه در ناحيه شش گانه منطقه 15 102

جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد كارقبري مسيل و حريم مسيل در ناحيه شش گانه منطقه 15      103

جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد كاربري باير در ناحيه شش گانه منطقه 15 104

جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد كاربري حريم شبكه در ناحيه شش گانه منطقه 15 104

جدول 4-22: سرانه‌هاي پيشنهادي كاربريهاي شهري بر حسب منطقه‌اي ........... 106

جدول 4-23: سطوح و سرانه‌هاي استاندارد و مورد نياز منطقه 15 در وضع موجود 108

جدول 4-24: آمار كاربريهاي منطقه 15 شهر تهران سالهاي 1385 – 1375 .... 109

جدول 4-25: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (1) سال 85-1375           110

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 4-26: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران
ناحيه (2) سال 85-1375................................................................... 111

جدول 4-27: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (3) سال 85-1375 112

جدول 4-28: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (4) سال 85-1375 113

جدول 4-29 :آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (5) سال 85-1375 114

جدول 4-30: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحيه (6) سال 85- 1375          115

جدول 4-31: اولويت بندي كاربري در سطح نواحي منطقه 15 ...................... 117

 

فهرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

نقشه 3-1: موقعيت منطقه 15 در شهر تهران ............................................. 34

نقشه 3-2: گسترش تاريخي منطقه 15 شهر تهران ....................................... 50

نقشه 4-1:پراكندگي كاربري شهري منطقه 15 شهر تهران ............................. 71

نقشه 4-2: پراكندگي كاربري مسكوني منطقه 15 شهر تهران .......................... 74

نقشه 4-3: پراكندگي كاربري آموزشي منطقه 15 شهر تهران .......................... 79

نقشه 4-4: پراكندگي كاربري بهداشتي و درماني منطقه 15 شهر تهران .............. 82

نقشه 4-5: پراكندگي كاربري مذهبي منطقه 15 شهر تهران ............................ 86

نقشه 4-6: پراكندگي كاربري فضاي سبز و پارك منطقه 15 شهر تهران ............. 90

نقشه 4-7: پراكندگي كاربري صنعتي منطقه 15 شهر تهران ......................... 101

 

-1 طرح مساله و بیان ضرورت آن :

در سالهای اخیر موضوع توسعه پایدار در نواحی شهری از مهمترین مباحث مطرح در بین اساتید و صاحب نظران بوده است. از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تامین نیازهای نسل حاضر و آیندگان را با تگناها مواجه نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیتهای بشری چگونه استفاده و صیانت کنیم؟ توسعه و استقرار صنعت را چگونه هدایت کنیم که محیط زیست و هوای مطبوع را از ما نگیرد؟ چگونه ناوگانهای حمل و نقل شهری را بسط دهیم که ایمنی را از ما نگیرد؟ چه می توان کرد تا اختلاط کابریها در شهر آسایش را از شهروندان و سوادگری زمین هویت را از محله و خانه مان نگیرد؟

به طور کلی می توان گفت در اینجا در انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده شهر به میزان توجه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد که هسته اصلی آن را برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تشکیل می دهد.  (پور محمدی،1382،ص1)

برنامه ریزی کاربری اراضی علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است که به منظور استفاده موثر از زمین و انتظام مناسب فضایی و کارا صورت می گیرد در این برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مشابه سلسله اقداماتی نظام یافته است که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسان که بازبه نوعي مرتبط صورت می گیرد.( پور محمدی،1382،ص 27)

به طور کلی می توان گفت نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی اقتصادی و کالبدی است که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه گذاری و تصمیمای عمومی و خصوصی می گذارد بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد.( سعیدنیا،1382،ص13)

ساخت کالبدی شهر بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی- فرهنگی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه در فضاست که در یک مقطع زمانی- مکانی خاص رخ داده و در بستر زمان تحول یافته. مکان به عنوان عنصر ثابت و تابع متغیرهای زمانی جامعه اقتصاد و فرهنگ و سیاست را در خود متبلور کرده است.

در زمان ما توسعه فیزیکی ناموزون کلان شهرها یکی از مسائل مهم را در کاربری زمین به وجود می آورد. عوامل مختلفی در توسعه فیزیکی ناموزون کلان شهرها موثر است. یکی از این عوامل روند بورس بازی زمین و معاملات زمین می باشد. بورس بازی زمین و احتکار آن بخشی از زمین رااز توسعه باز مي دارد درحالیکه بخشهای دیگر آن ممکن است به سرعت زیر پوشش ساختمانها شهری برود.

سیاستهای اداری شهر و روستا

قوانین مالیاتی

مسیرهای حمل و نقل

شهر تهران از جمله کلان شهرهایی است که در آن نظام کاربری زمین و نحوه استفاده از آن برای فعالیتهای مختلف و تحت تاثیر عوامل و مشکلات ذکر شده در بالا دچار آشفتگی نابسامانی و عدم تعادل در عملکردهای شهرها می باشد از این بین منطقه 15 تهران و همچنین به دلیل توزیع نامناسب امکانات و خدمات شهری و فضاي سبز و وجود بافتهای فرسوده دارای مسایل و مشکلات در خود توجهی است.

یکی از عمده ترین مشکلات نظام کاربری زمین در منطقه 15 تهران شامل:

1- فقدان یا کمبود بسیاری از تسهیلات خدمات شهری همراه با پراکنش نامتناسب تسهیلات موجود در سطح منطقه و بازدهی ناکافی عملکرد آنها

2- کمتر بودن سرانه کاربری های شهری (بجز فضای سبز)

3- اشغال بخش قابل توجهی از اراضی به وسیله کاربریهای ناسازگار شهری

4- عدم وجود رابطه سلسله مراتبی لازم در الگوی استفاده از زمین برای کاربریهای شهری

5- عدم رعایت ضوابط همجواري کاربریها

6- غیر معاصر بودن (فرسودگی کالبدی فضایی عملکردی) بخش بزرگی از بافتهای منطقه

7- پیامدهای نامطلوب دروازه ای بودن منطقه و آلودگی محیط زیست منطقه

8- اختلاف در ساختار مراتبی و تداوم در شبکه ارتباطی منطقه و عملکرد آن

9- بالا بودن تراکم جمعیت در منطقه و میل به تشدید آن

10- آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه سیمان

 

1-2 سوالات اصلی تحقیق :

با توجه به مسائل مطرح شده در طرح مساله این تحقیق سعی دارد با بهره گیری از اطلاعات به سوالاتی نظیر سوالات زیر پاسخ بدهد.

1- آیا امکان استفاده از اراضی تحت اشغال کابریهای ناسازگار شهری برای استقرار برخی از فضاهای خدمات شهری مورد نیاز پس از جابه جایی این کاربریها امکان دارد.

2-ارزيابي کاربري اراضي شهر

3-تحليل کاربري اراضي شهري و سطوح مورد نياز

4-تطبيق بين کاربري هاي اراضي تعيين شده با واقعيت شهري

5-ارزيابي تحقق کاربري اراضي طرح جامع شهرتهران

 

1-3 اهداف تحقیق :

اولین گام برنامه ریزی شناخت می باشد. شناخت وضع موجود آگاهی از روند و پیش بینی آینده (براساس روبه گذشته) مبنای برنامه ریزی می باشد.

با مشخص کردن وضعیت مدیریت سرزمین (کاربری اراضی) در منطقه مطالعه و نحوه تغییر کاربری اراضی به منظور رفع شکاف میان وضع مطلوب و وضع موجود. می توان به سوی توسعه پایدار و درخور سرزمین حرکت کرد. در این راستا در پژوهش حاضر اهداف زیر دنبال می شود.

1- شناخت الگوی استقرار کاربریهای شهری در سطح منطقه

2- تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری کاربریها

3- شناخت عوامل نامطلوب دروازه ای بودن و علت وجود آلودگی محیط زیست منطقه

4- بررسی وضعیت کاربری اراضی در منطقه که از طریق شناسایی میزان شدت تعارضات و توافقات موجود بین کاربریهای کنونی و کاربری های بهینه در دو مقطع زمانی یعنی سال 1375 تا 85

5- شناخت الگوی همجواری کاربریهای ناسازگرار

 

1-4 فرضیه :

فرضیه یک تصور یا گمان یا حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است و مشخص تر کردن هرچه بیشتر مساله و سوق دادن تحقیق در جهت کارایی بیشتر است. (جان اف لونسری، ترجمه بهلول)

فرضیه شامل تئوری- مشاهدات درک خود انسان یا از مجموع آنها گرفته می شود.

1-به نظرمي رسد تعادل منطقي و فضايي مناسبي بين تراکم جمعيت منطقه و سطح کاربري هاي شهري وجود ندارد  .

2-به نظرمي رسد بین کاربری های وضع موجود در منطقه با کاربری های منظور شده در  نقشه طرح تفصیلی تفاوت معناداري وجود دارد

 

1-5 روش تحقیق :

دستیابی به دانش با روش تحقیق آن به عنوان یک علم تلقی می شود. روش تحقیق علمی مجموعه ای از دستور العملهای صریح و روشنی است که تحقیق بر آنها مبتنی است. روش تحقیق از موضوعی به موضوع دیگر متفاوت و متاثر از ماهیت موضوع مورد تحقیق است.

      روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه از نوع روش توصیفی- تحلیلی می باشد به این شکل بعد از تدوين ایده پژوهش وتعيين مسايل موردنظر وتدوين اهداف، به بررسي ادبيات ومباني نظري مرتبط با تغييرات كابري اراضي پرداخته وسپس با انتخاب مطالعه موردي وگردآوري اطلات لازم،تحليل مكاني و فضايي تغييرات كاربري اراضي مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد

-روش وابزار گردآوری اطلاعات

جهت انجام مطالعات نظری و عملی در این پژوهش از روشهای ذیل استفاده شده است.

1- روش کتابخانه ای:

استفاده از اسناد و مدارک آمار اطلاعات موجود در سرشماریها و متون فارسي مرتبط واسناد تصويري مانند نقشه هاي پايه

2- روش میدانی:

مشاهدات میدانی

 

1-6 پیشینه و سابقه انجام تحقیق :

- مطالعاتی که در زمینه تحلیل و بررسی و نحوه توزیع و تغییرات کاربری اراضی در زمينه تغييرات كاربري اراضي درسطح جهاني ودرسطح منطقه صورت گرفته است عبارتنداز:

استفاده از سيستم اطلالعات جغرافيايي ( (GIS  درتعيين  مكاني مناسب براي ساختمان سازي مطالعه موردي است كه دانشگاه همپلت در برلين انجام داده است .منطقه مورد مطالعه در شمال شرقي برلين قرار گرفته است .دراين تحقيق از مدل فازي (FUZZY) در تحليل تناسب اراضي براي ساختمان سازي استفاده شده است .دراين مدل اولويتها بوسيله درجات متفاوت مناسب اراضي تعيين شده اند ،(مركز اطلاعات جغرافيايي ،1375)

در منطقه15 نيزمطالعاتي دز زمينه تغيييرات كاربري اراضي صورت به انجام رسيده است كه به شرح زير مي باشد:

مطالعات سازمان فضايي وسيماي شهري كه به بررسي  چگونگي الگوي توزيع قطعات زمين بين كاربريهاي مختلف پرداخته است وشدت نسبي اين تاثير رابا توجه به الگوي توزيع قطعات زمين بر حسب مساحت آن در كاربريهاي شهري مورد بررسي قرار مي دهد

مطالعات طرح هاي بالا دست كه به برسي مغايرتهاي كاربري وضع موجود با كاربري هاي طرح تفضيلي ودلايل عدم تحقق برخي كاربريهاي پيشنهادي درسال 1375 مي پردازد

- مطالعاتی که در زمینه تحلیل و بررسی و نحوه توزیع و تغییرات کاربری اراضی در قالب پایان نامه های تحصیلی به انجام رسیده است به شرح زیر می باشد:

 - تحلیل تناسب مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS محدوده شهرداری منطقه 17 تهران(پایان نامه کارشناسی ارشد حسین درخشان سال 1384)

این پژوهش به منظور تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری کاربریها نسبت به همدیگر به منظور راهگشایی برای رسیدن به وضع مطلوب و هماهنگ با امکانات اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر تغییرات میلیان آبی تالاب پریشان (پایان نامه کارشناسی، نسیم صبای، 1381)

نقش مدیریت اداری و نهادهای شهری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهر (علیرضا محمدی ،مطالعه مورد شهر گرمسار)

هدف از پژوهش ارائه فاکتورهایی که در تعیین و چارچوب توسعه از طریق کاربریها نقش داشته و توسعه و عملکرد فضایی شهر و تاثیر در روند توسعه منطقه داشته باشد.

بررسی نحوه توزیع کاربریهای شهر ابهر و ساماندهی آن (میترا محمد بیگی ،پایان نامه کارشناسی ارشد)

بررسی تغییرات کاربری کارکردی بافت مرکزی شهر رشت (مریم اکبر ،پایان نامه کارشناسی ارشد)

تدوین ارائه الگوی بهینه کاربری اراضی شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر قزوین، سید احمد رضا یکانی فرد، رساله دوره دکتری) در این رساله ابتدا به این مساله پرداخت شده است که مطالعات کاربری زمین دارای چهارچوب خاص نظری و روش شناختی است و ثانیا دو مدل نرم افزاری کاربری اراضی شهری یعنی What if? و Urbanism  براساس ساختار طراحی و عملکردی آنها، عناصر عملکردی خاصی دارند. در واقع در این رساله مقایسه ای بین تحلیل های کامپیوتری بر نرم افزارهای عمومی GIS و مدلهای نرم افزاری اختصاصی کاربری زمین براساس اطلاعات منطقه مورد مطالعه (شهر قزوین) صورت گرفته است.

-تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری در شهرک شهید یاغچیان تبریز (پایان نامه کارشناسی ارشد. فیروز فروغی)

 این پژوهش به منظور پاسخگویی به این مساله که توسعه کالبدی پیوسته (شهرک شهید یاغچیان) براساس معیارهای شهرسازی صورت گرفته و کاربریهای آن براساس معیارهای رایج شهرسازی طراحی و مکانیابی شده اند؟ تدوین شده است.

- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل مناسبت درون شهری باقر شهر (پایان نامه کارشناسی ارشد علی اصغر رحیمیون)

 در این پایان نامه، نگارنده با تشریح تکنیکهای موجود در تحلیل مکانی کاربری زمین، معیارهای تحلیل مناسبت اراضی شهری را بدو دسته معیارهای طبیعی و مصنوعی یا انسان ساخت طبقه بندی کرده و با استفاده از روش خطی و مدل همپوشی لایه ها در GIS میزان عرضه اراضی برای کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی را مشخص کرد.....................

 

 

 

.................................

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه  : تنها , 15500 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 190000 ریال

قیمت جدید : 15500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *