چکیده
جهت پیاده سازی و بررسی مسائل امنیتی و تسهیل در تردد روزمره منابع سازمانی در محدوده های امنیتی مختلف با استفاده از فن آوری RFID اهداف زیر را دنبال می کنیم:
1- چگونگی استفاده از RFID جهت احراز هویت ، پیاده سازی سطوح امنیتی و دسترسی به منابع سازمانی.
2- مشخص نمودن محدوده سطح امنیتی و دسترسی با استفاده از RFID.
3- تغییرات بر عملکرد تجهیزات RFID جهت دستیابی به قاللیت های امنیتی ارزشمند.
کلمات کلیدی:
RFID، احراز هویت، سطوح امنیتی

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید