مشاهده / بستن موضوعات

ارزیابی تجربه كاربری در طراحی سايت با استفاده از روش ANP

745 بازدید
ارزیابی تجربه كاربري در طراحي سايت با استفاده از روش ANP چکیده پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد. این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد. کلمات کلیدی: تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP) 108 صفحه فابل word قیمت:34500 تومان فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول – کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 3 1-2-بیان مسئله 3 1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 4 1-4-اهداف تحقیق 5 1-5-روش تحقیق 5 1-6-قلمرو پژوهش 5 1-6-1- قلمرو مکانی 5 1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 6 1-6-3- قلمرو موضوعی 6 1-7- جامعه و نمونه آماری 6 1-8- سؤالات تحقیق 6 1-9- چارچوب اجرای تحقیق 7 1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق 7 فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه 14 2-2- تعامل انسان و رایانه 14 2-3- تجربه کاربری 15 2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری 15 2-4- طراحی تعامل 16 2-4-1 فرایند طراحی تعامل 17 2-5- واسط کاربر 18 2-6- کاربردپذیری 18 2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری 20 2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری 21 2-9- ارزیابی وب 23 2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM 24 2-10-1- مدل های چند شاخصه 25 2-10-2- تحلیل فرایند شبکه 25 2-11- روش گروه اسمی 26 2-12- پیشینه تحقیق 27 2-13- مروری بر تجارت الکترونیک 36 2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت 40 2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی 41 2-16- معرفی وب سایت الکسا 42 2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه 44 2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا 44 2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا 46 2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا 47 2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال 48 2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا 50 فصل سوم- روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه 55 3-2- متغیر تحقیق 55 3-2-1- طراحی مناسب 55 3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی 57 3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر 58 3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا 59 3-2-5- کارآمدی استفاده 59 3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات 59 3-4- شیوه‌ی اجرا 60 3-5- فرایند تحلیل شبکه ای 60 3-5-1- مراحل اجرای ANP 61 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق 4-1- مقدمه 64 4-2- مراحل اجرای ANP 64 4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله 64 4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی 67 4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی 68 4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی 72 4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر 72 4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها 74 4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها 76 4-2-8- محاسبه وزن های نهایی 84 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه 87 5-2- نتایج و یافته های پژوهش 87 5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه 89 5-3-1- بررسی معیار طراحی 89 5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی 89 5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر 90 5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا 90 5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده 90 5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده 91 منابع فهرست منابع فارسی 92 فهرست منابع غیر فارسی 94 چکیده انگلیسی 97 فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول 4-1- معیارها و زیر معیارهای تجربه کاربری 65 جدول 4-2- معرفی گزینه ها 66 جدول 4-3- مقیاس اصلی ارقام قطعی 67 جدول 4-4- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی 68 جدول 4-5- روابط درونی بین زیر معیارها 69 جدول 4-6- مقایسه زوجی بر حسب معیار درستی 70 جدول 4-7- مقایسه زوجی بر حسب معیار طراحی 70 جدول 4-8- مقایسه زوجی بر حسب معیار جستجو 70 جدول 4-9- مقایسه زوجی بر حسب معیار خطا 71 جدول 4-10- مقایسه زوجی بر حسب معیار کارآمدی 71 جدول 4-11- مقایسه های زوجی معیارهای اصلی با یکدیگر 71 جدول 4-12- مقایسه زوجی زیرمعیار طراحی نسبت به یکدیگر 72 جدول 4-13- مقایسه زوجی زیرمعیار درستی نسبت به یکدیگر 72 جدول 4-14- مقایسه زوجی زیرمعیار جستجو نسبت به یکدیگر 73 جدول 4-15- مقایسه زوجی زیرمعیار خطا نسبت به یکدیگر 73 جدول 4-16- مقایسه زوجی زیرمعیار کارآمدی نسبت به یکدیگر 73 جدول 4-17- مقایسه زوجی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر 74 جدول 4-18- وزن های کلی زیر معیارها 75 جدول 4-19- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D1 76 جدول 4-20- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D2 76 جدول 4-21- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D3 77 جدول 4-22- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار D4 77 جدول 4-23- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C1 78 جدول 4-24- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C2 78 جدول 4-25- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C3 79 جدول 4-26- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C4 79 جدول 4-27- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار C5 80 جدول 4-28- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار S1 80 جدول 4-29- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار S2 81 جدول 4-30- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار ER1 81 جدول 4-31- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار ER2 82 جدول 4-32- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E1 82 جدول 4-33- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E2 83 جدول 4-34- مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیار E3 83 جدول 4-35- مقادیر وزن زیرمعیارها نسبت به گزینه ها 84 جدول 4-36- مقادیر وزن معیارهای اصلی نسبت به گزینه ها 84 جدول 5-1- اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیارهای اصلی تجربه کاربری 88 جدول 5-2- اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیارهای تجربه کاربری 88 فهرست شکل‌ها عنوان صفحه شکل 1-1- چارچوب اجرای تحقیق 7 شکل 2-1- دایره‌های تو در توی تجربه کاربری 16 شکل 2-2- نسبت جمعیت ارزیاب 23 شکل 2-3- صفحه نخست وب‌گاه نماد اعتماد الکترونیکی 42 شکل 2-4- صفحه نخست وب‌گاه الکسا 43 شکل 2-5- صفحه نخست وب‌گاه دیجی کالا 46 شکل 2-6- صفحه نخست وب‌گاه تهران کالا 46 شکل 2-7- صفحه نخست وب‌گاه کتاب فردا 48 شکل 2-8- صفحه نخست وب‌گاه آل دیجیتال 50 شکل 2-9- صفحه نخست وب‌گاه ناربلا 53 شکل 3-1- تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و غیر خطی 61 شکل 4-1- مدل مفهومی ANP تجربه کاربری وب‌گاه 66 شکل 4-2- نمایش وابستگی بین معیارها 69 شکل 4-3- طراحی مدل توسط نرم افزار Super decision 85 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد. به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟ 1-2- بیان مسئله تجربه کاربری میزانی است که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند (ISO 9241-11, 1998). تحقیقات نشان می‌دهد مردم در 60 درصد اوقات نمی‌توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را در وب‌گاه‌ها پیدا کنند. این می‌تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره‌وری، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم .............................................. 13-مروری بر تجارت الکترونیک الف: تاریخچه ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز گشته و روش‌های خلاقانه ای بصورت‌های گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوب‌ترین روش‌های تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است. هر کسی می‌تواند صفحه اینترنتی خود را ساخته و کالاهای مورد نیازش را در آن ارایه دهد. البته تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت پیوند خورده‌ است. تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱ محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده‌اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای فرایند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر بود. درواقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه ، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شدند. و به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه ۱۹۸۰ باعث فرم گیری تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله Sabre در امریکا و Travicom در بریتانیا، ارایه شده‌ است. از دهه ۱۹۹۰ به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ، داده کاوی ، انبار داده شده ‌است. در ۱۹۹۰، Tim Bermers-lee مرورگر وب جهان گسترده را اختراع کرد و شبکه ارتباطی آکادمیک را به سیستم ارتباطی هرروز و برای هر شخص در جهان وسیع دگرگون ساخت که اینترنت یا www خوانده می‌شود. سرمایه گذاری تجاری برروی اینترنت بخاطر کافی نبودن سرمایه گذاری کاملاً محدود شده بود. اگر چه اینترنت محبوبیت جهانی گسترده‌ای در حدود ۱۹۹۴ با استفاده از مرورگر وب Mosaic پیدا کرده بود. معرفی پروتکل‌های امنیتی و DSL (اشتراک خط دیجیتال) که ارتباط مستمر با اینترنت را اجازه می‌داد حدود ۵ سال طول کشید. البته در سال ۲۰۰۰ بحران The dot-com bust باعث ورشکستگی خیلی از شرکت‌های تجاری بزرگ و نتایج ناگواری را بوجود آورد، باعث بازبینی قوانین و افزایش مزایا و امکانات تجارت الکترونیک شد و تا انتهای سال ۲۰۰۰، خیلی از شرکت‌های تجاری امریکایی و اروپایی سرویس‌هایشان را از طریق اینترنت ارایه دادند. از آن موقع مردم به کلمه‌ای به عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با استفاده از پروتکل‌های امنیتی و سرویس‌های پرداخت الکترونیکی، آشنا شدند. واز این زمان رقابت شدید بین شرکت‌ها و سازمانها شدت گرفت و با گذشت زمان هم این رقابت تنگ‌تر شده ......................................... 5-1- مقدمه در این فصل نتایج حاصل از پژوهش شرح داده می شود. در فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مسئله و شرح موضوع آن به همراه روش انجام تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها، جامعه آماری و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل بررسی تجربه کاربری می باشد که نتایج پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم روش انجام تحقیق در ارزیابی وب گاه ها ارائه شد و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ANP انجام شد. مطالب این فصل به نتایج و یافته های پژوهش، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد بررسی و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است. 5-2- نتایج و یافته های پژوهش با استفاده از نظرات گروه اسمی پنج معیار و شانزده زیر معیار برای بررسی تجربه کاربری وب‌گاه های مورد تحقیق معرفی شد. • معیار طراحی مناسب با چهار زیر معیار گرافیک و رنگ مناسب؛ قرار گرفتن اجزای وب‌گاه در جای مناسب؛ ساختار و شکل واحد در کل وب‌گاه؛ طراحی واکنشی وب‌گاه نسبت به دستگاههای مختلف (تلویزیون هوشمند، کامپیوتر رومیزی، ......................................... پس از پرداخت آنلاین بلافاصله متن کامل این پروژه دانلود میشود و یک نسخه به ایمیل شما نیز فرستاده میشود

قیمت قبلی : 400000 ریال

قیمت جدید : 34500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *