مشاهده / بستن موضوعات

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

دسته بندی: حقوق
2833 بازدید

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.

 

247صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 12500 تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

1- پیشگفتار                                                                                                                           1

2- مقدمه                                                                                                                               2             

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                               4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          5

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            6

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          7

                            د- مسئوليت اخلاقي                                                                                   9

                            هـ- مسئوليت اجتماعي                                                                              10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                10

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         10

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    15

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     16

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  17

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 19

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   21   

سابقه تاريخي مسئوليت                                                                                                          22

هـ

 

 

                      الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام                                                                   24

بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام                                                 25

1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت                                                        25

2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات                                              27

3- موضوعي بودن مسئوليت                                                              31

           - در ایران باستان                                                                   31

           - در روم باستان                                                                    33

           - در یونان باستان                                                                  33

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            36

مسئوليت كيفري در اسلام                                                                                                       37

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           38

                      ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام                                                       40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          47

مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران                                                                                    46

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                                      46

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                                          47

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                                         48

                      د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                                                      48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              51

بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     51

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       51

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 52

                      ج- اهليت جزائي                                                                                            53

                      مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي                                                                  54     

و

 

 

                      اهليت جزايي و مسئوليت كيفري                                                                       54

بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري                                                                              55

                      قلمرو تقصير در حقوق جزا                                                                                57

الف- تقصير در قلمرو وسيع                                                                     57

بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      60

بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              60

ب- تقصير در قلمرو محدود                                                                   61

ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات                                                              62

بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري                                                                               63

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   63

الف- اسناد يا انتساب مادي                                                                       63

ب- اسناد يا انتساب معنوي                                                                       64

                      اسناد مادي و مسئوليت كيفري                                                                            65    

                      اسناد معنوي و مسئوليت كيفري                                                                          66

9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي                                                                                         67

اركان و اهليت جزايي                                                                                                             68

ركن اول- ادراك                                                                                                         68

                            الف- مفهوم ادراك و تمييز                                                                           70

                            ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري                                                              72

                            ج- عقل در مفهوم ادراك                                                                             73

                            د- عقل در مقررات جزائي ايران                                                                    75

                            هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام                                                                   76

ركن دوم- اختيار                                                                                                        78

                            مفاهيم و كاربردهاي اختيار                                                                           78

                            الف- اختيار در لغت                                                                                   78

                            ب- اختيار در مفهوم فلسفي                                                                         79

بند اول- عنصر قدرت                                                                         80

بند دوم- عنصر اراده                                                                           80

                            ج- اختيار در مفهوم حقوقي                                                                        81

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   81

ز

 

 

 

1- نقش اراده در ركن مادي جرم                                                            82

2- نقش اراده در ركن رواني جرم                                                 83

بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق                                                       83

1- اختيارات در لغت                                                                             84

2- اختيار در تكاليف و جزائيات                                                               84

ركن سوم- علم به قانون                                                                                                       85

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             85

بند اول- نص جزايي                                                                                  86

بند دوم- عدم مشروعيت جزايي                                                                    86

                            ب- نقش علم به قانون                                                                                       87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي                                         88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري                                          88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           90

عوامل رافع مسئوليت كيفري                                                                                                           91

علل عدم مسئوليت كيفري                                                                                                              92

الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت                                                                         92

ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري                                                                                           92

ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني                                                                             93

طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل                                                     93

الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري                                                                          93

بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي                                                              93

بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي                                                           93

ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت                                                                             94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت                         94

بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات                 96

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان                                                  97

ح

 

 

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني                                                97

خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري                                              99

مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري                                  100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت                                                                           101

11- فصل نهم) جنون                                                                                                          102

كودكي و مسئوليت كيفري                                                                                                     103

تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال                                                                                         103

طفل كيست؟                                                                                                                       104

مفهوم بلوغ                                                                                                     

قیمت قبلی : 150000 ریال

قیمت جدید : 12500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *