مشاهده / بستن موضوعات

بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک

دسته بندی: مدیریت
834 بازدید
بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک

هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی است. داده‌هاي مورد نياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی¬سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شايسته سالاري مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین¬کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ شايسته سالاري بوده¬اند.

واژگان‌کلیدی: شايسته سالاري، شايسته گزيني، شايسته پروري، شايسته داري

131 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش با فهرست و منابع بصورت کامل قیمت 29000 تومان
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
2-4-1 هدف اختصاصی 10
5-1 پرسش تحقیق 10
6-1 مدل مفهومی تحقیق 11
7-1 فرضيه تحقیق 12
8-1 روش تحقیق 12
1-8-1 جامعه آماري و حجم نمونه 12
9-1 قلمرو زماني و مكاني تحقيق 13
10-1 تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها و اصطلاحات پژوهش 13
1-10-1: شايسته سالاري 13
2-10-1 شايسته گزيني 14
3-10-1 شایسته پروری 15
4-10-1 شایسته داری 15
11-1 ساختار تحقیق 16عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 17
2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق 18
1-2-2- تعريف شایستگی 18
1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری 30
2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری 30
3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری 31
4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری 32
5-1-2-2 شایسته‏خواهی 33
6-1-2-2 شایسته‏یابی 34
7-1-2-2 شایسته گزینی 35
8-1-2-2 شایسته‏گماری 38
9-1-2-2 شایسته‏پروری 39
10-1-2-2 شایسته‏داری 40
11-1-2-2 بررسي و مقايسه فراگرد شايسته سالاري و ناشايسته 44
12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن 47
3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقيق (صنعت لاستیک) 49
1-3-2 معرفي صنعت لاستيك 49
1-1-3-2 شركت لاستيك البرز (كيان تاير) 50
2-1-3-2 شركت ايران ياسا تاير ورابر 50
3-1-3-2 شركت ايران تاير 51
4-1-3-2 لاستيك دنا 51
5-1-3-2 شركت لاستيك پارس 52
6-1-3-2 گروه صنعتي بارز (مجتمع صنايع لاستيك كرمان) 52
7-1-3-2 شركت آرتاويل تاير 52
8-1-3-2 شركت لاستيك يزد (يزد تاير) 53
عنوان صفحه
9-1-3-2 شركت كوير تاير 53
4-2 پيشينه تحقيق 54
1-4-2 تحقیق های داخلي 54
2-4-2 تحقیق های خارجي 56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه 59
2-3 روش تحقیق 59
3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری 60
4-3 ابزار گرد آوري و روش جمع‌آوري داده‌ها 61
5-3 روايي (اعتبار) 63
6-3 پایایی (اعتماد پذيري) 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)
1-4 مقدمه 67
2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 68
1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی 69
2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات 70
3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار 72
4-2-4 بررسی نرمال بودن داده¬ها 73
3-4 آزمون فرضيه اول 76
4-4 آزمون فرضيه دوم 78
5-4 آزمون فرضيه سوم 80
6-4 اولويت¬بندي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك به ترتيب اهميت 82
فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پیشنهادها
عنوان صفحه
1-5 مقدمه 85
2-5 مرور فصول تحقیق 86
3-5 نتیجه گیری تحقیق 87
4-5 نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین 88
5-5 محدودیت های تحقیق 88
6-5 پیشنهادها 89
1-6-5 پيشنهادهاي مبتني بر نتایج و يافته هاي پژوهش 89
1-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول 89
2-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم 90
3-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم 91
2-6-5 پيشنهادها به پژوهشگران آتي 92
فهرست منابع 95
پیوست ها 101فهرست جدول¬ها
عنوان صفحه
جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد 60
جدول 2-3 پایایی پرسشنامه 63
جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها 64
جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 68
جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 69
جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 72
جدول 5-4 بررسي نرمال بودن توزيع داده ها 74
جدول 6-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته گزيني و شايسته سالاري 76
جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی 77
جدول 8-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته پروري و شايسته سالاري 78
جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری 79
جدول 10-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته داري و شايسته سالاري 80
جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری 81
جدول12-4 نتايج حاصل از آزمون فریدمن 82
جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل 83
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 85
فهرست شکل¬ها و نمودارها
شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق 11
نمودار 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67
نمودار 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 68
نمودار 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70
نمودار 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 71
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 84


فصل اول
كليات

1-1 مقدمه:
اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایكل یانگ ، جامعه شناس انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ در كتاب "طلوع شایسته سالاری،" مطرح شد. وی در كتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، تركیبی از بهره هوشی و تلاش و كوشش فراوان دانسته بود. یانگ در این كتاب پیش بینی كرده بود كه این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یك انقلاب اجتماعی منجر می شود كه در آن توده های مردم، حاكمان و نخبگانی را از قدرت خلع می كنند كه از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند. با وجودی كه این تعریف از شایسته سالاری یك معنی منفی در ذهن تداعی می كند، ولی خیلی ها معتقدند كه هیچ نظام و سیستمی بهتر و عادلانه تر از نظام
شایسته سالاری برای جوامع مختلف نیست. به باور آنها، نظام شایسته سالار بسیار عادلانه تر و كارآمدتر از سایر نظام های سیاسی و اجتماعی موجود است و در نهایت، به تبعیض های اجتماعی پایان می دهد.
سرمايه انساني مهمترين دارايي هر سازمان است. استفاده اثر بخش از سرمايه انساني زمينه موفقيت سازمان و تحقق اهداف آن را فراهم مي سازد. در هزاره سوم ميلادي و در دنياي پرتلاطم كسب و كار كنوني، سازمان ها در تلاش و رقابـت اند تا شايسته ترين مديران و كارشناسان را، به عنوان يك مزيت رقابتي، شناسايي، جذب و حفظ كنند. شايستگي مجموعه ويژگي هايي است كه در عملكرد شغلي موفق و نيل به هدف هاي سازماني سهيم است. اين شايستگي ها شامل دانش، مهارتها، توانايي ها به اضافه ويژگي هايي نظير ارزش ها، انگيزش، نوآوري ها و خود كنترلی
مي شوند. (مجدنیا ، ۱۳۸۸ : ۲۵)
گرچه رد پاي شايستگي را مي توان در روم باستان و در متون فلسفي افلاطون يافت، اما در فراز و نشيب تاريخ به تدريج مفاهيم شايستگـي ها به عرصه علم مديريت راه يافت و در نقطه اي كه به سبب فناوري اطلاعات عوامل سخت در سازمان هاي مختلف از گردونه رقابت فاصله مي گرفت، تمركز بر ارزشمندي سرمايه هاي نرم منابع انساني جلوه بيشتري يافت.
در شایسته سالاری باید به این نکته توجه شود که شغل یا نقش مورد نظر با چه چالش هایی روبه روست. چه اقتضائاتی دارد و چه افرادی با کدام قابلیت های مهارتی می توانند به خوبی از عهده تصدی آن برآیند. از سوی دیگر باید قابلیت های فرد یا افراد مورد نظر شناسایی شود و بررسی گردد که استعداد اکتساب چه قابلیت هایی را دارا هستند. با عنایت به این دو نکته می توان فرد شایسته برای شغل یا نقشی تعیین نمود.

2-1 بيان مساله
از آنجا كه نيروي انساني محور كليه فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و ... است، سرمايه گذاري در اين منبع و مديريت صحيح آن يكي از راهبردهاي مهم توسعه همه جانبه محسوب
مي گردد. چنانچه كشورهاي پيشرفته نيز ابتدا در تربيت نيروي فني و تخصصي خود پيشقدم بوده و سپس به توسعه اقتصادي و صنعتي نايل شده اند. بر اين اساس امروزه ميزان اطلاعات علمي و مهارتهاي فني منابع انساني، خود به عنوان يكي از معيارهاي توسعه يافتگي هر كشور به حساب مي آيد (عربي نژاد، 1375)
شايسته سالاري عبارت است از قرار گرفتن افراد مناسب در جايگاه هاي شغلي مناسب، ارزشيابي مستمر افراد و جابجايي يا تثبيت آنها بر اساس نتايج ارزشمند در يك فرايند مستمر. انتخاب افراد مناسب براي مشاغل مورد نظر و يا برقراري تناسب بين فرد و شغل از دغدغه هاي هميشگي سازمان به شمار مي رود. (رابطي، 1380)
فهرست شايستگي ها در هر سازماني و به تبع آن در هر فرهنگي داراي فصل هاي مشتركي است و در عين حال متناسب با فرهنگ سازماني و بومي مي تواند رنگ تازه اي به خود بگيرد. باتوجه به آن كه عامل فرهنگ را در سازمان ها نمي توان ناديده انگاشت، در نتيجه براي استقرار نظام شايسته سالاري و تعبيه نظامي براي سنجش و ارزيابي شايستگان لازم است در تدوين فهرست و
شاخص هاي شايستگان به عوامل فرهنگي و بومي توجه شود.
سازمان ها به عنوان متوليان توسعه در جامعه و مديران به عنوان محور اصلي سازمان ها ايفاي نقش مي كنند. در جامعه كنوني هيچ انساني وجود ندارد كه در طول حيات خود صدها بار با سازمان ها ارتباط نداشته باشد و عملكرد سازمان ها وابسته به مديريت صحيح آنهاست. مديران ناگزيرند براي دستيابي به اهداف سازمان،‌ اصول و مفاهيم مديريت علمي را به كار بسته و با منطقي صحيح در كاربرد آنها دقت كافي به عمل آورند. (پرهيزگار، 1373)
عدم توجه به تخصص، تجربه، كارايي علاقه و توانايي كارشناسان در انتصاب به مسئوليت هاي سازماني موجب تضعيف و به مرور مرگ سازمان ها مي شود و نقش مديران در اين خصوص بسيار پر رنگ مي باشد. (آريانپور، 1376، ص 1561)
طبق مطالعات انجام شده انتخاب كارشناسان و كاركنان با معيارهاي اختصاصي يعني وابستگي و دلبستگي به مرام خاصي مانند روابط خانوادگي، توصيه ها، منزلت اجتماعي و طبقاتي، زبان، قوميت، نژاد، فرقه، رابطه و باندبازي و ... مانع عملكرد صحيح سازمان و توسعه اقتصادي شده و در مقابل، در نظر گرفتن معيارهاي همگاني و شايسته سالارانه مانند تعهد، تخصص، مهارت، توانايي و تجربه در انتخاب مديران و كاركنان باعث بهبود عملكرد سازمان و توسعه اقتصادي جامعه مي شود. (كيندل برگر، 1356)
نبود شايسته سالاري در جامعه، اتلاف استعدادهاي بالقوه و به تبع آن كاهش كارايي در بخشهاي مختلف ...............................

پس از پرداخت میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود نمایید
[center][/center]

قیمت قبلی : 320000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *