مشاهده / بستن موضوعات

آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

1272 بازدید

چکیده :
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي شود . تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجار هاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي شود . اگرچه در بيشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است ؛ اما صرفاً در تبيين آن مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست . بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد ، وجه مشترك تمام جوامع انساني است . دوركهيم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند :
" هر عملي وقتي جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . "
روش تحقيق اینجانب کتابخانه ای و پيمايشي است و بر اساس داده هاي آماري استان گلستان و سالنامه آماري جمعيتي اقتصادي اجتماعي به تجزيه و تحليل پرداخته شده است .
در این تحقیق از مقاله "پديده بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان و راههاي پيشگيری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهاي آماري ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان گلستان مي باشد و همچنين ازشيوه مصاحبه نيز استفاده مي شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

 

30صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 7000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  جامعه شناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3
گفتار اول : مفاهيم ومتغيرهاي اساسي تحقيق 4
گفتار دوم : بررسی آماری 5
1. مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني 5
2. مبحث دوم : فراواني افراد بررسي شده بر حسب سطح سواد 5
3. مبحث سوم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب نوع جرم 6
4. مبحث چهارم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب تعداد خانوار 7
5. مبحث پنجم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مدت تحمل كيفري 7
6. مبحث ششم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب سابقه كيفري 8
7. مبحث هفتم : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب مشكل خانوادگي 8
گفتار سوم : نتایج بررسی 9
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10
گفتار اول : تعاریف 11
1. مبحث اول : عوامل اجتماعي 11
2. مبحث دوم : طبقه اقتصادي 11
3. مبحث سوم : روابط والدين ونوجوان 12
بند اول 12
بند دوم 12
4. مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12
5. مبحث پنجم : عوامل روان شناختي 13
6. مبحث ششم : علتهاي ديگر بزهكاري 14
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17
گفتار اول : سطوح پیشگیری 18
1. مبحث اول : پيشگيري اوليه (سطح اول) : ايجاديك محيط سالم 18
2. مبحث دوم : پيشگيري ثانويه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا 19
3. مبحث سوم : پيشگيري ثالثيه (سطح سوم ) : كنترل موقعيت خطر 19
گفتاردوم : استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 19
پیشنهادات مركز كنترل بيماري هاي آمريكا 20
1. استراتژي هاي خانواده گرا 20
جدول1- استراتژي هاي پيشگيري ازبزهكاري 21
2. استراتژی جامعه گرا 22
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22
3. استراتژي هاي پايشي 22
گفتار سوم : پيشگيري و بازداري اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاري 23
1. بند اول : ايجاد محيطي آرام وسالم در خانواده 23
2. بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25
3. بند سوم : والدين بايد در رفتارهاي خود به نكات زير توجه داشته باشند 26
نتايج تحقيق 27
پی نویس ها 28
منابع

مقدمه :
بزه ، اولين پديده اي بود كه با تجمع افراد به دور يكديگر و شكل گرفتن جامعه ، تظاهرپيداركرد ، زيرا گردهم آمدن افراد موجب سرپيچي از برخوردهاي گوناگوني بين آنها گرديد و به همين دليل دستورات ومقرراتي پديدآمد تاقدري آزادي افراد رابه سودجامعه مقيد گرداند و حدودهريك ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسي هاي جرم شناسي نشان مي دهد كه هرمعلولي ،علتي دارد و هيچ چيز به خودي خود به وجود نمي آيد بنابراين هرجرمي هم داراي علل سازنده اي است كه برروي فرد اثرمي گذارد و او را بسوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق مي دهد .
بزهكاري اصولا ازمجموعه اي ازجرائمي به وجودمي آيد كه دريك زمان ومكان معين به رقوع مي پيوندد وبه همين جهت زماني كه مورد بررسي قرار مي گيرند ، درحقيقت كليه پديده هاي اقتصاد ، فرهنگي ، بهداشتي ، سياسي ، مذهبي ، خانوادگي و . . . يك جامعه عميقا موردمطالعه واقع مي شوند .
در وحله اول بزهكاران ازجهات مختلف ،سن ،ميزان تحصيلات ،جرم ،مشكلات خانوادگي و... تقسيم بندي مي شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري ازاين عامل را اشاره خواهم كرد.
«لغت نوجوان كه معادل كلمه Adolescent انگليسي مي باشد ازلغت لاتين مشتق شده كه به معناي رشد كردن مي باشد عنوان نوجواني معمولا به گونه اي مختلف مورداستفاده قرار مي گيرد ساده ترين تعريف مي توان آنرا به گروه سني اطلاق كردكه بين دوران كودكي و بزرگسالي است و اين خود دامنه وسيعي رادربر مي گيرد . حدود و همچنين طول مدت آن چندان مشخص نيست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجواني ازقديم دوراني دشوار قلمداد شده است .300سال پيش از تولد مسيح ارسطو چنين اظهار داشت كه نوجوانان پرشورند وآماده اندكه خود رابدست غرايز بسپارند بنابراين نوجواني دوره اي است حد فاصل ميان كودكي و بزرگسالي به نظر برخي از دانشمندان نوجواني يك پديده فرهنگي است .
در اين دوران ، نوجوان بدنبال هويت مي باشد زيرا هويتشان در حال شكل گرفتن است چون در حال يافتن پاسخ من كيستم هستند تا براي زندگي د رجامعه مهيا شوند، براساس نظريه اريكسون :
« اگر هويت نوجوان شكل بگيرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل رواني وي تضمين مي شود ولي اگر سرخوردگي و عدم اعتماد جاگزين شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گير شود و به جاي تحرك به ركود گرايد تعادل رواني وي به هم مي خورد و دچار بحران هويت مي شود .» (1)

 

 

 

بخش اول :
تقسیم بندی بزهکاران

 


گفتار اول
مفاهيم ومتغيرهاي اساسي تحقيق :
عمده ترين مفاهيم ومتغيرهايي كه از مطالعه منابع وبررسي تئوريكي بزهكاري دربين نوجوانان بدست آمده است عبازتند از :
1. بيكاري
2. فقر
3. عوارض والديني ( اعتیاد یکی از والدین )
4. اختلاف والدين
5. مهاجرت
6. جنگ
7. محيط اجتماعي
8. اقتصاد خانواده

 

 

 


گفتار دوم
بررسی آماری :
مبحث اول : توزيع فراواني افراد بررسي شده بر حسب گروه سني
1. مجموعه افراد بررسي شده..............................

 

 

 

علل وعوامل بزهكاري
گفتار اول : تعاریف
علت بروز بزهكاري معمولا علت واحدي نيست بلكه هميشه چندين علت دست به دست يكديگر داده وباعث بروز بزه در افراد مي گردند . اينك علل مهمي را كه مي توان نسبت به ساير عوامل اساسي تر تشخيص داد درزيراشاره مي نمائيم .
مبحث اول : عوامل اجتماعي
جامعه شناسان به عوامل مستقيم وغير مستقيم محيط و تراكم جمعيت ، وضع سكونت ، آلودگي هوا وغيره توجه كرده اند . نقش شرايط اجتماعي و تعارضاتي كه درچهارچوب آن به وقوع مي پيوندد ،انكار ناپذيراست . مع ذلك نه مي توان بزهكاري ر.....................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 7000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 100000 ریال

قیمت جدید : 7000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *