مشاهده / بستن موضوعات

سنجش ميزان گرايش افراد به بزه كاری و عوامل موثر بر آن در بين نوجوانان كانون اصلاح و تربيت تهران

1465 بازدید

بيان مساله
مساله اساسي اين تحقيق در اين است كه تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهكاري افراد در كانون اصلاح و تربيت تهران مورد بررسي و سنجش قرار دهيم . و همچنين با توجه به اهميتي كه بزهكاري در جوامع مختلف دارد پيگري و بررسي علل وعوامل اين موضوع در اكثر كشور ها حائز اهميت است لذا در اين تحقيق سعي بر اين است تا پاره اي از علل و عواملي را كه در بزهكاري افراد نقش دارند مورد مطالعه و پژوهش قرار دهيم .

اهميت و ضرورت تحقيق
همانطوريكه مي دانيد جامعه ي مادر حال توسعه مي باشد و براي توسعه و پيشرفت نيازمند به يك نيروي كار و متخصص كه همان جوانان مي باشند نيازمنديم كه آينده باگامهاي جوان ومتاثر از انديشه ها و طرز تلقي هاي ايشان رقم زده خواهد شد . ولي متاسفانه مشكلاتي چون بزهكاري و اعتياد و سرقت و غيره جوانان كشور را در ورطه هلاكت و نابودي مي كشاند و مانع پيشرفت جامعه مي گردد لذا مي بايست عوامل بزهكاري را شناخت و راههايي براي پيشگيري از آن ارائه نمود . و امكاناتي رابراي جلوگيري از اين بزهكاري مهيا و فراهم نمود .

 

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد +پرسشنامه و جامعه آماری قیمت 22000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده تحقيق 3
بيان مساله 3
اهميت و ضرورت تحقيق 3
اهداف تحقيق 4
ادبيات تحقيق 4
روش تحقيق 5
نتايج تحقيق 6
نتيجه گيري كلي 6
پيشگفتار 8
فصل اول
مقدمه 12
بيان مساله 14
سوال آغازين تحقيق 16
سوالات فرعي تحقيق 17
اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي 18
شناخت علل و عوامل موثر در بزهكاري و اجتناب از آن 19
اهداف كلي تحقيق 20
ادبيات تحقيق 21
بزهكار كيست 23
بي هنجاري 25
انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان 27
جرائمي كه در اثر عدم رعايت شئونات اسلامي حادث مي گردد 32
ويژگي هاي نوجوانان بزهكار 34
رفتارهاي عادي كودك 37
بزهكاري جوانان و نموجوانان در جامعه 39
عوامل موثر در ارتكاب جرم از سوي جوانان و نوجوانان 41

ضرورت تشكيل دادگاه هاي اطفال 53
منابع فصل اول 64
فصل دوم
مباني نظري تحقيق 67
چهارچوب تئوريtheretical frome work 68
تئوريهاي مربوط به سنجش متغير وابسته 70
نظريه هاي جامعه شناسي كجروي 72
نظريه ساترلند 74
زيگمون فرويد ، ديويد ريزمن عامل مذهب 76
نظريه افسردگي تاپير 79
تئوري كولي 83
تئوري هرم نيازهاي آبراهام مازلو 86
مكوبي و مارتين 88
دوركيم ( بيگانگي اجتماعي ) 90
دوركيم ( آنومي اجتماعي ) 92
فرضيات تحقيق 95
دياگرام مدل علي براي عوامل موثر بر ميزان گرايش به بزهكاري (y ) 99
تعاريف نظري و عملياتي تحقيق 100
منابع فصل دوم 104
فصل سوم
مقدمه 107
روش تحقيق 108
روش آمايش نمونه ( جامعه آماري / شيوه نمونه گيري ) 109
روش پژوهش يافته ( نوع روش تحقيق ) 110
روش گزينش داده ها ( ابزار جمع آوري داده ها ) 110
روش پردازش آمارها 111
منابع فصل سوم 112
فصل چهارم

جداول فراواني توصيف و تفسير و ترسيم نمودار 114
آزمون همبستگي و جداول دو بعدي آزمون فرضيه با استفاده از روش هاي متناسب آماري 165
ضريب همبستگي پيرسون (r) : مبتني بر عوامل اجتماعي 166
منابع فصل چهارم 173
فصل پنجم
يافته هاي تحقيق 175
تفسير جداول دو بعدي جدول شماره 32 تاثير عوامل محيطي در بزهكاري افراد 176
نتيجه گيري كلي 179
عوامل اجتماعي 182
عوامل اقتصادي 184
استنتاج تئوريكي 185
پيشنهادات و راهبردها 191
ديگر پيشنهادات 196
محدوديتهاي تحقيق 198
ضمايم و پيوست ها
منابع و ماخذ 200
پرسشنامه 204
زندگي نامه يك مجرم معتاد 210

 

 

 

اهداف تحقيق
هدف اوليه و اصلي تحقيق حاضر بررسي ميزان گرايش افراد به بزهكاري و عوامل موثر بر آن در بين نوجوانان است و در اين تحقيق با فراهم كردن زمينه آشنايي نظري با مفاهيم بزهكاري و عوامل خانوادگي و اجتماعي موثر بر بزهكاري و ارائه پيشنهاداتي در زمينه ي پيشگيري از بزهكاري مي باشد .

ادبيات تحقيق
بررسي اجمالي مساله بزهكاري و عوامل موثر بر آن
بزه : عبارت است از اقدام به عملي كه بر خلاف موازين ، مقررات و قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه مي باشد .
بزهكار : كسي است كه متهم به ارتكاب رفتار ضد اجتماعي و يا قانون شكني است ولي به علت آنكه به سن قانون ( معمولاً هجده سالگي نرسيده است ) مانند يك مجرم بزرگسال مجازات نمي شود . يا به عبارتي بزهكار كسي است كه عمل او حاصل و نتيجه چندين سال نارضايتي از زندگي خانوادگي است . با توجه به اينكه در آن عامل ارث والين ناراضي و خشنود ، فقر و محيط زيست نقش موثر و تعيين كننده اي را دارند .
بزهكاري : مجموعه اي از جرمها است كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد . در واقع بزهكاري شناخت عاملهايي است كه جرم ايجاد مي كند. يا به عبارت ديگر مطالعه اين پديده مورد بررسي قرار گيرد در حقيقت كليه پديده هاي اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، سياسي ، مذهبي ، خانوادگي ومانند آنها رادر جامعه شامل مي شود .

روش تحقيق
نوع روش مورد استفاده ي اين تحقيق پيمايش مي باشد و اطلاعات به دست آمده از طريق پرسشنامه محقق ساخت جمع آوري شده است . در پرسشنامه تلاش اصلي محقق در بر گيرنده عوامل فردي وخانوادگي و اجتماعي و اقتصادي و نظارت اجتماع با ميزان بزهكاري جوانان مي باشد .
نتايج تحقيق
نتيجه اين تحقيق از روي آزمونها محاسبه شده و بدست آمده كه تمامي فرضيه هاي موجود در تحقيق مورد تاييد واقع شدند و بين متغير مستقل و متغير وابسته رابطه معني داري وجود دارد . و نتيجه اينكه عوامل محيطي ، اجتماعي و اقتصادي هر سه به نحوي در بزهكاري افراد نقش دارند .

نتيجه گيري كلي
نگاهي كلي به نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه به سادگي نمي توان به ويژگي خاصي در مورد نوجوانان بزهكار اشاره نمود كه آن را به عنوان ويژگي بارز افراد بزهكار مطرح نمود اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه تمامي افراد بزهكار در مقايسه با افراد غير بزهكار به مساله فقر مالي ، داشتن دوستان ناباب ، جدايي پدر و مادر اشاره نمود . و عامل بزهكاري خود را در اين مساله مي دانند . بنابراين نتيجه مي گيريم كه عامل بزهكاري بيشتراز خانواده ي نا بسامان سر چشمه مي گيرند و هر چه نارسايي ومشكلي در خانواده و اجتماع باشد نوجوانان بيشتر به ورطه ي نابودي كشانيده مي شوند . همچنين سطح تحصيلات نوجوانان بزهكار پايين تر از سطح تحصيلات نوجوانان غير بزهكار ارزيابي شده است تفاوت در ميزان سواد نشان دهنده ي نقش مهم آموزش و تعليم و تربيت در بازداري از گرايش افراد از رفتار بزهكارانه است و بررسي عوامل جمعيت شناختي در دو گروه نوجوانان عادي و بزهكار نشان مي دهد كه تعداد نوجوانان كه ترك تحصيل كرده اند در ميان افراد گروه بزهكار بسيار بيشتراز تعداد اين افراد در گروه نوجوانان غير بزهكار است و اين تا آگاهي كودكان و نوجوانان بزهكار رامي رساند كه جامعه و دوستان و خانواده مي توانند بادادن آگاهي و تشويق نوجوانان آن را به راه راست هدايت نمايند .

 

 

 

 


پيش گفتار
حمد و سپاس آن يگانه آفريننده راكه ذره اي از حكمت و دانش خود را به بندگان نادان خويش كرامت فرمود تا شايد از اسارت ظلمت و تاريكي به درآيند و مسير روشن پيمايند . بزهكاري از جمله مسائل پيچيده اي است كه همه جوامع با آن دست به گريبانند و با وجود تمهيدات مختلف سياستگزاران اين مسئله كه از ساليان پيش وجود داشت همچنان از مسائل مهم اجتماعي است .
تربيت در هر مكان و ماني به وقوع مي پيوندد و مختص زمان و مكان خاصي مانند مدرسه نخواهند بود انسان موجودي اجتماعي بوده و بدون شك تربيت امري است كه وي را براي سازگاري با اجتماع آماده مي سازد اين موجود بر اجتماع تاثير كرده و متقابلاً از اجتماع و محيط خود متاثر خواهد شد نوجوانان در محيط هاي خانواده سپس در مدرسه و در نهايت اجتماع وارد گشته و پيوسته با انسانهاي درگيرو محيط خويش در تعامل است و در اين راه پر فراز و نشيب ساخته و پرداخته مي شود و موجودي خام به انساني پيچيده تبديل مي گردد .
انسان موجودي است كه در ميان دو بي نهايت قرار دارد انساني كه ازيك سو مي تواند تا بي نهايت سقوط كند حتي شايسته نام حيوان نيز باشد و از سوي ديگر آنچنان مي تواند در جهت تكامل عروج كند كه ملائكه نيز اجازه پاي نهادن به مقام او نداشته باشند زيرا جسمش به خاك تعلق داشته و روحش به خداوند موجودي كه عالم هستي به خاطر اوست و از مسلم ترين پديده هاي جهان هستي و ليكن از ناشناخته ترين آنهاست .
هر انسان از پنج خانه براي تكامل خود بهره مي گيرد اول رحم مادر است كه نيكويي آن و پيراستگي ها دراز اهميت زيادي برخوردار است . بايد پيشرفت علم به اين نكته پي مي برد كه جنين همه چيز را حس نكرده و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد . دوم خانه است كه اگر سر پرستان آگاه و با ايماني ( همچون پدر و مادر ) آن اداره كند بهشت دنيا خواهد بود . سوم مدرسه است كه از آن به خانه دوم تعبير مي شود مكان مقدسي كه نياز به عشق و محبت مسئولين آن دارد تا نوجوانان جذب علم گردند و راه روشن آگاهي را بيابند . چهارم اجتماع است . خانه بزرگي كه به همه ما تعلق دارد . اگر اعضاي آن خود را در قبال ديگران مسئول بدانند اجتماع متعدد و يكدست و يكرنگي خواهيم داشت . كه مدينه خاضله خواهد شد . پنجم جهان ابدي است كه به سوي آن كماكان خواهيم شتافت . راهي كه همه انسانها به طور مشترك آن طي مي نمايند و آنچه باقي خواهد ماند نام نيك است . اميد است با درك نظام هستي و اينكه انسان با چه رسالتي و در كجاي اين عالم قرار دارد با همدلي خانه و اجتماع مان را به بهشت تبديل سازيم تا گلهاي زندگي مان با طراوت و شاداب باشند و اسير و در بند نگردند و در راستاي ارضاي نياز به سوي زندگي سالم و محيطي آرام راهنمايي شوند .
اعظم سبحاني
زمستان 85

 

 

 

 

 

 

 


فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
1/1 بيان مساله
2/1 سوالات آغازين تحقيق
3/1 اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي
4/1 اهداف كلي تحقيق
5/1 ادبيات تحقيق
6/1 پيشينه نظري و عملي تحقيق در ايران

 

 

 

 

مقدمه
بزه به سركشي فرد در برابر اراده اجتماع كه به وسيله مقررات تعيين گرديده است اطلاق مي شود بزهكاري همه گروههاي سني از كودكان تا بزرگسالان را شامل مي شود و از جمله معضلاتي است كه در اكثر جوامع از ابتدايي تا پيشرفته را در بر مي گيرد . مسئولين اصلاح و امنيت كشورهاي مختلف براي پيشگيري و مبارزه بااين انحراف اجتماعي تمهيداتي انديشيده و به كار بسته اند ليكن كماكان اين مشكل اجتماعي به قوت خود باقي است . با گسترش ارتباطات جوامع مختلف اطلاعات و تجربيات و دستاوردهاي خود را در اختيار يكديگر قرار مي دهند و از تكرار تجربه هاي نا موفق جلوگيري به عمل مي آورند .
بزهكاري در كودكان و نوجوانان بسيار شايان توجه است زيرا در اين سنين روح و جسم آنان همچون لوح سفيدي است كه مي توان هر چيزي را بر روي آن حك نمود براي سلامت اجتماع بهتر است توجه را به اين بخش از اجتماع معطوف كرد تا از بروز معضلات ديگر جلوگيري عمل مي آيد .
در هم تنيدگي مشكلات اجتماعي به بروز مشكلات عديده ديگر كمك مي نمايد و مسئولين را به طور مدام درگير مسائل مختلف مي سازد چاره انديشي و اقدام به آن هزينه هاي هنگفتي را مي طلبد كه مي تواند در راه سازندگي مصرف گردد .
بررسي علل و عوامل بزهكاري حاكي از كمبود هايي است كه در زمينه هاي مالي ، فرهنگي ، عاطفي و اجتماعي وجود دارد كه مي توان با رسيدگي و برخورد ريشه اي به مرتفع ساختن آن كمك نمود . شايد بتوان به جرات گفت كه برقراري عدالت اجتماعي مي تواند بهترين راهكار باشد و بدست نخواهد آمد مگر آنكه در تمام زمينه ها و به طور همه جانبه باعلل و عوامل بزهكاري و مبارزه جدي نمود والدين آگاه مي دانند كه الگوي فرزندان خود قرار گيرند . كودكان ابتدا طوطي وار همه چيز را مي آموزند و سپس آن را دروني مي سازند و جزء شخصيت خود قرار مي دهند .
ساخت شخصيت كودكان از همان اوان كودكي صورت مي گيرد و حساسيت روح ونقش پذيري سريع آنان حاكي از همين مدعاست . فلذا براي صحت و سلامت اجتماع مي بايست به اين بخش از جامعه توجه خاص داشت و روح لطيف آنان را با حركات ، افكار و سخنان نابجا و رفتار و برخورد غير منطقي خوشه دار نساخت .


1-1 بيان مسئله
بزهكاري يك پديده جهاني و اجتماعي است و با خلقت بشر تحت عناوين مختلف از قبيل سر پيچي ، سر كشي ، رفتار ناشايست و ناپسند آغاز گرديده است چنانچه در قران كريم آمده است : اذا فلنا ملائكه اسجد الارم فسجدوا الا ابليس ابي و استكبر و كان من الكافرين
چون فرشتگان را فرمان داديم كه بر آدم سجده كنيد همه سجده كردند مگر شيطان كه ابا و تكبر ورزيد و از فرقه كافران گرديد .
بزه در حالت انزوا و انفراد مفهومي ندارد و از نظر زمان و مكان متغيراست . بدين ترتيب در راستاي توسعه اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي كشور توجه و بررسي معضلات اجتماعي چون جرم يا بزهكار و تلاش جهت تعديل مسائل فوق اهميت بسزايي داشته و تاثيرات غير قابل انكاري در سيستمهاي مختلف دارد .
بزهكاري به عنوان يك معضل اجتماعي تاثيرات مخربي در بخشهاي مختلف داشته و مستلزم صرف هزينه هاي سنگين اقتصاي است . براي برچيدن بزهكاري نياز به تحقيقات وسيع و همكاري همه جانبه سازمان ها موسسات و وسايل ارتباط جمعي و ديگر اقشار مي باشد . زيرا زمينه ساز ارتكاب انجام گرفته موجب پيدايش تغييرات مثبت و ارزنده اي است در نحوه مديريت و چگونگي آن گشته است .
شناخت عوانل اجتماعي يازمينه هايي كه بزهكار در آن قرار داشته ، فرهنگ كسب زندگي ، نوع تعاملات ميزان آموزش و مسائل خانواده و ... حائز اهميت است به نظر مي رسد تعديل پديده بزهكاري نياز به هماهنگي بيشتر درون و برون سازمان داشته و گردآوري مجموعه اي از نيروها و امكانات با برنامه ريزي مدون جوابگوي اين نياز خواهد شد . چرا كه موجوديت هر جامعه بستگي به ميزان نظم و همبستگي در بين اجزاء آن دارد اساس نظم اجتماعي در اين است كه مردم بدانند ديگران از آنها چه انتظاري دارند و بتوانند رفتار ديگران را در بيشتر موارد پيش بيني كنند . از سوي ديگر مي توان گفت بي نظمي و ناهنجاري يا بزهكاري در جامعه زماني به وجود مي آيد كه افراد به وظايف خود عمل نكنند و يا نسبت به آنها آگاه نباشند و در هر جامعه شيوه هايي خاصي وجود دارد كه بوسيله آنها بر رفتار اعضاء نظارت مي كنند و نظم اجتماعي را برقرار مي كنند . اما بايد گفت كه بررسي علل وعوامل جرم كه جزيي از ناهنجاريهاي اجتماعي هست مقوله اي بس گسترده هست كه نمي توان آنرا به راحتي مورد پژوهش و بررسي قرار داد كه چرا بعضي از انسانها مرتكب جرم و خلاف مي شوند و مي توان اين سوال رابه تفكيك جرائم نيز مطرح ساخت . اينكه چرا بعضي از انسانها به بزهكاري روي مي آوردند . آيا كمبودهاي مادي و فقر باعث بزهكاري مي شود ؟ آيا فقر فرهنگي و ... موجب بزهكاري افراد مي شود اينها سوالاتي هستند كه مي توان باتحقيق و تفحص به آنها پاسخ داد و چه بسي سوالات و عوامل بسياري باشند كه در اين امر دخيل اند . لذا در اين تحقيق سعي بر اين است تا پاره اي از علل و عواملي كه در بزهكاري افراد نقش دارند را مورد مطالعه و پژوهش قرار مي دهيم . اميد است كه قوانين جامعه طوري وضع شود و يا فرهنگ جامعه به سطحي از كمال برسد كه ديگر هيچ بزهكاري در جامعه وجود نداشته باشد . انشاءالله .

2-1 سوال آغازين تحقيق
چه عواملي درگرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد .
همچنانكه مي دانيم در پاسخ به اين سوال اصلي و آغازين ابتدا بايد به سوالات فردي پيرامون آن پرداخت يعني پديده هاي اجتماعي با مجموعه اي از علل و عوامل مواجه اند .

 

سوالات فرعي ( تفضيلي ) تحقيق :
1- آيا عوامل فردي ( جنس ، سن ، تحصيلات ، درآمد ، خانواده ، تعداد افراد خانواده ، محل سكونت ، تحصيلات پدر و مادر ، نوع مسكن و ... ) در گرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد .
2- آيا عوامل خانوادگي ( طلاق ، اختلافات خانوادگي ، فوتوالدين ، وجود ناپدري و يانامادري ، وضعيت سرپرستي كودكان و نوجوانان بعد از جدايي والدين ميزان والدين به ترتيب آنها ، ميزان گرايش فرزندان به خانواده و ... ) در گرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد .
3- آيا عوامل اجتماعي ( ميزان رضايت از اوضاع جامعه ، بيگانگي اجتماعي ، همبستگي اجتماعي ، روابط و مبادلات اجتماعي و آنومي اجتماعي و ... ) درگرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد .
4- آيا عوامل انگيزشي ( ميزان محروميت نسبي ، اميدواري براي ارضاي نياز و .. ) در گرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد ؟
5- آيا عامل هنجاري ( ميزان از خود بيگانگي و گرايش به همسالان و .. ) در گرايش به بزهكاري موثر مي باشد ؟
6- آيا عامل ديني ( ميزان گرايش به مذهب ) در گرايش افراد به بزهكاري موثر مي باشد ؟
در اين تحقيق حاضر از كسانيكه در كانون اصلاح و تربيت تهران زنداني بودند و مرتكب جرم ( بزه ) شده بودند با استفاده از پرسشنامه اي مدون به پژوهش و تحقيق حاضر به انجام رسيده است كه مسلماً بدون شناخت و آگاهي از اين تاثيرات قادر به ريشه يابي و نهايتاً پيشگيري خواهيم بود .
لذا در اين تحقيق سعي مي كنيم به كمك مصاحبه بر اساس پرسشنامه كه شامل سوالات مختلفي مبتني بر گويه هاي تدوين شده توسط فرضيات تحقيق مي باشد به يك نتيجه گيري علمي و اساسي دست مي يابيم .

3-1 اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي
امروزه در جامعه ما مشكلات عديده منجر به سستي بنيان خانواده مي شود كه يكي از نتايج زشت و كريه و منفور آن كودكان بزهكار است كه از جمله دردناكترين آنها نيز هست . بنيان خانواده بايد مخصوصاً در جامعه اي كه داراي تمدن كهن است محكم باشد كه با مسائل مادي از هم نپاشد . در جامعه كنوني كه اخلاقيات سير قهقه اي را طي مي كند و مذهب و نقش و جايگاه اصلي خود را از دست مي دهد و نوجوانان به آن چشم تحجر نگاه مي كنند بزهكاري در همه سنين از رشد كيفي وحشت آوري برخوردار شده است و بزهكاري به راحتي دست به جنايات فجيع مي زنند كه زبان از گفتن آن حاضر است و بعضاً مجرميني كه قربانيان آنان مهر سكوت بر لب دارند و مجرم و ريشه هاي اعتماد خشكانيده مي شود و امنيت و آرامش ملي را بر هم زده اند و ريشه هاي اعتماد خشكانيده مي شود بررسي اخير به مادر زمينه شناخت هاي زير كمك مي نمايند .

شناخت علل و عوامل موثر در بزهكاري و اجتناب از آن
پي بردن به حساسيت امر تربيت
شناخت علل و عوامل اجتناب از بزهكاري نوجوانان و عادي و بكارگيري آن
جهت اصلاح محيط نوجوانان بزهكار
و همانطور كه مي دانيم جامعه مادر زمره جوامع در حال توسعه است و يا از طريقي جامعه ما در حال گذار از جامعه سنتي به صنعتي است لذا براي توسعه و پيشرفت نيازمن به يك نيروي كاري و متخصص كه همان جو.........................

 

 

-1اهداف كلي تحقيق
1- فراهم كردن زمينه آشنايي نظري با مفاهيم بزهكاري و عوامل موثر بر آن
2- بررسي ميزان همبستگي بين عوامل و ميزان بزهكاري
3- بررسي ميزان گرايش افراد به بزهكاري ( به عنوان متغير وابسته y )
4- بررسي علل و عوامل موثر بر بزهكاري ( به عنوان متغير مستقل : x )
ترسيم دياگرام مدل علي
5- ارائه راه حل ها و پيشنهادات لازم در زمينه پيشگيري از بزهكاري در سطح جامعه

 

5-1 ادبيات تحقيق
1-5-1 تعريف بزه ، بزكار و بزهكاري
بزه عبارت است از اقدام به عملي كه بر خلاف موازين ، مقررات و قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه باشد ( فرجاد ، 1372 ص 69 )
بررسي هاي جرم شناسي نشان مي دهد كه هر معلولي علتي دارد و هيچ چيز به خودي خود به وجود نمي آيد . بنابراين هر جرمي هم داراي علتهاي سازنده اي است كه بر افراد جامعه اثر مي گذارد و آنان را به سوي ناسازگاري و ناهنجاري سوق مي دهد . پيامد اين سوق دادنها : ارتكاب بزه است و كسي كه مرتكب بزه مي شود ( بزهكار ) ناميده مي شود ( ستوده و ميرزايي ، 1381 ، ص 142 )
بزهكاري مجموعه اي از جرمهاست كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد . در واقع بزهكاري شناخت عاملهايي است كه جرم ايجاد مي كند يابه عبارت ديگر مطالعه اين پديده مورد بررسي قرار مي گيرد .در حقيقت كليه ي پديده هاي اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، سياسي ، مذهبي ، خانوادگي ، و مانند آنها را در جامعه شامل مي شود ( ستوده و ميرزايي ص 143 )
بزهكاري از واژه لاتين Delinquer در معناي « خطا كردن » گرفته شده است و وضع يا حالتي است كه شخص تخطي كننده از الزامات قانوني خود را با آن مواجه مي يابد . در اين صورت ارتكاب جنايت اسناد مسئوليت..........................

 

-5-1 بزهكار كيست
بزهكار كسي است كه متهم به ارتكاب رفتار ضد اجتماعي و يا قانون شكني است ولي به علت آنكه سن قانوني ( معمولاً هجده سالگي نرسيده است مانند يك مجرم بزرگسال مجازات نمي شود ) به عبارت ديگر مي توان گفت بزهكار كسي است كه عمل او حاصل و نتيجه چندين سال نارضايتي از زندگي.................

 

-2 تعاريف نظري و عملياتي تحقيق
جنس : ويژگي هاي جسماني معيني كه مرد و زن را از يكديگر جدا مي كند جنس نام دارد هر جمعيتي از افراد جنس هاي مرد ( مذكر ) و زن ( مونث ) تشكيل مي شود .
سن : به تعداد سالها ، ماه ، احياناً روزهايي ( در مورد نوزادان ) است كه از عمر يك فرد مي گذرد و يكي از ويژگي هاي اصلي ساخت و تركيب جمعيت است . ( بيرو . آلن ص 234 )
محل سكونت : مكاني يا جاهايي كه افراد در آنجا زندگي مي كنند شهر ، محله ياروستا كه افراد در آنجا زندگي مي كنند .
بعد خانوار : منظور از بعد خانوار در پژوهشهاي جمعيتي تعدادي از افراد است كه به طور رسمي يا عرفي يا شرعي جز يك خانوار محسوب مي شود به طور كلي بعد خانوار يا تعداد خانواده اين است كه افراد خانواده از جمله پدر ، مادر ، فرزندان در زير يك سقف با هم زندگي مي كنند .
تحصيلات : منظور از تحصيلات يعني فراگيري علوم و فنون كه توسط نقاط آموزشي جامعه ارائه و درجه بندي شده است . ميزان درجات علمي كه يك فرد در طول زمان بدست آورده راميزان تحصيلات گويند .
نوع خانه : مسكن يك مفهوم آماري است كه شامل محل زندگي و سكونت يك ياچند خانواده واحد مسكوني عبارتند از يك ساختمان يا قسمت مستقلي از ساختمان كه محل سكونت يك يا چند خانواده معمولي باشد واحد مسكوني ممكن است به صورت انفرادي باشد............................................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 22000تومان

 

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 290000 ریال

قیمت جدید : 22000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *