مشاهده / بستن موضوعات

بررسی گونه شناسی تجددگرایی خانوادگی

4887 بازدید

چکیده: خانواده به عنوان مهمترین واساسی ترین جایگاه امن انسانی به دلیل تحولات ناشی ازپیامدهای مدرنیته ونوشدن جوامع بشری دچارتغییروتحولاتی گشته است که دراین میان جامعه ایران هم خالی ازاین دگرگونی نیست وبه واسطه این تحولات، خانواده دردوره مدرن گونه هایی مختلف رادرخودپذیرفته است
وهمچنین سرمایه اجتماعی این گونه های مختلف خانوادگی رامتحول گردانیده است،جامعه ایران وخانواده های ایرانی هم جداازاین تحولات نبوده است وبه گونه های مختلف خانوادگی باسرمایه اجتماعی متنوع تقسیم گشته است .دراین مقاله هدف اصلی تحقیق شناسایی این گونه هاومقایسه سرمایه اجتماعی خانواده هادرمیدان تحقیق می باشد.روش تحقیق پیمایشی بوده است. فرضیات طراحی شده برای پژوهش فوق عبارتنداز:
1-تجددگرايي سنت مآبانه با حراست از سرمايۀ اجتماعي خانواده قرين است.
2-تجددگرايي مدرن ودرحال گذار بزرگ ترين تأثير را بر کاهش سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني به جاي گذاشته است.
3-تجددگرايي پس مدرن موجب افزايش سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني مي‌شود.
بررسی نتایج به دست آمده گویای به وجودآمدن گونه های مختلف خانواده درجامعه ایران بوده است که درکنارهم زندگی مسالمت جویانه ای دارند..گونه های به دست آمده عبارتنداز:سنتی،درحال گذار،مدرن وپسامدرن. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهدکه گونه های سنتی وپسامدرن ازسرمایه اجتماعی بالاتری برخودارند. در اين ميان گونه خانواده سنتي و پست مدرن با حراست از سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني همراه بوده است و گونه خانواده مدرن ودر حال گذار با فرسايش سرماية اجتماعي خانواده تهراني همراه بوده است که فرضيه‌هاي تحقيق اثبات گرديد. هم چنين نتايج به دست آمده نشان داد، بين ميزان تجددگرايي و سرمايۀ اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.لازم به یادآوری است که برای ساختن مقیاس هاازآرای نظری صاحب نظران(رویکرد دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی)،مقیاس ساخته شده توسط محقق وهمچنین(آرای صاحب نظران حوزه سرمایه اجتماعی(پاتنام،کلمن،پورتس،بوردیو،گوشال،«پتري راسکانن) استفاده گردیده است.قابل ذکراست که چارچوب نظری پژوهش رویکردی تلفیقی می باشد.
واژگان کلیدی
سنتی ،مدرن،درحال گذار،پسامدرن، ،گونه شناسی خانواده،سرمایه اجتماعی،بازاندیشی،دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی

 

65صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 9000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم اجتماعی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

مقدمه وطرح مسئله
پيدايش فردگرايي توأم با تحولات تاريخي که به استقرار مدرنيته و صنعتي‌شدن جوامع انجاميد، تأثيرات عميقي بر رشد انديشة اجتماعي داشت و تحولاتی را به خصوص در حوزه فرهنگی درجوامع بشری وبالاخص درخانواده ها بوجودآورد،ازآن جمله پیدایش گونه های مختلف خانواده دراکثرنقاط دنیابوده است ،گذشته ازپیدایش گونه های مختلف خانوادگی ،سرمایه اجتماعی خانواده هاراهم متاثر ساخته است.در اين رابطه ايده اصلي در يکي از رويکردها به نظريه سرمايۀ اجتماعي خانواده ها آن است که شبکه‌هاي اجتماعي خانوادگی بيشتر از شرايط اتميزه شده و انفرادي ناشي از پي‌جويي نفع شخصي مردم را به همکاري و اعتمادپذيري تشويق مي‌کند.
به اين معنا که سرمايۀ اجتماعي يعني: تغييرشکل‌دادن حمايت‌هاي اجتماعي خانواده، تنوع در شبکه‌هاي ارتباطي، که تنوع در نوع ارتباطات با همسايه‌ها، تنوع در شيوة دست‌يابي به اطلاعات و ارتباطات آن‌گونه که انسان ها را فارغ از زمان و مکان به هم وصل کرده، افزايش طلاق، افزايش حضور زنان در حوزة عملي، کاهش فرزندآوري، کمرنگ ‌ساختن باورهاي مذهبي خانواده‌ها، تغيير در نگرش‌هاي جنسيتي، چگونگي تغيير در شيوة گذراندن اوقات فراغت خانواده‌ها، انباشت سرمايۀ اجتماعي و به تبع آن رفتارهاي ديگرخواهانه و داوطلبانه شهروندي در جامعه ايران که بر اثر تاريخي پرآشوب و استبدادي مجال کافي براي تمرين دموکراسي و بسط حوزه عمومي نداشته با شکل مضاعفي روبرو است. در واقع، مقاطع مختلف تاريخ ايران فرصت‌هايي براي ايجاد و به فعليت درآمدن اين رفتارها بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعي آن ها انباشت مستمري از اين سرمايۀکه منجر به فرآيند مؤثر و پايداري از توسعۀ در جامعه شود، به سختي قابل بازشناسي است.
بدون شک موج نوگرايي و مدرنيزاسيون، سرمايۀ اجتماعي و به عبارتي ميزان مشارکت و اعتماد و همياري خانوادگي را دچار تغيير نموده است و در حقيقت توجه به کم و کيف روابط اجتماعي وگونه های مختلف خانوادگی از موضوعاتي بوده است که مورد توجه جامعه‌شناسان کلاسيک و معاصر به نوعي بوده است و اساساً تولد جامعه‌شناسي نيز تا حد زيادي از نگراني مربوط به روند رو به تنزل روابط اجتماعي ناشي از صنعتي‌شدن و ظهور شهرهاي بزرگ بوده است که همراه با خود مسائل اجتماعي مختلفي را براي بشريت به ارمغان آورده است.
در هر صورت بايد توجه کرد که:
در اين ميان و به‌واسطه جهاني‌شدن و پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي و فرآيند مدرنيته در غرب ساختار اجتماعي خانوادۀ ايراني پيامدهايي را از طريق «شهرنشيني، سواد، اقتصاد صنعتي، توسعۀ نظام اداري، توسعۀ شبکه حمل و نقل، توسعۀ وسايل ارتباط جمعي تکنولوژيکي و تحقق نهادهاي جديد اجتماعي چون آموزش و پرورش، دانش و... را در خود پذيرفته است.» (آزاد ارمکي، 1386: 69)
در حقيقت سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني را دستخوش دگر گوني و تحول کرد. در شرايط کنوني خانوادۀ ايراني با چالش‌هاي بسيار روبرو است. طبق اين چالش‌ها سطوح سرمايۀ اجتماعي خانواده را دستخوش تغيير کرده است. تغييراتي از قبيل: «تغيير تنش و جايگاه زنان، افزايش ميزان طلاق، کاهش ميزان ازدواج، کاهش فرزندآوري» تغيير نگاه به همسر، مرکزيت تصميم‌گيري خانواده در جامعه، کمرنگ‌شدن باورهاي مذهبي و کاهش اعتماد که به مجموعه‌اي از نقش‌هاي معارض انجاميده است وضعيت تعارضي حوزه مطالعات خانواده در ايران را به طرح بحث فروپاشي خانواده، مضيقه ازدواج و طلاق کشانيده است.» (آزاد ارمکي ، همان منبع)
و به تعبير يکي از جامعه شناسان:
در ميان تغييراتي که اين روزها در جريان است، اهميت هيچکدام به اندازه اتفاقاتي نيست که در زندگي شخصي، درروابط جنسي ـ حيات عاطفي، ازدواج و خانواده در حال وقوع است. در خصوص اين که ما چگونه درباره خود فکر مي‌کنيم و چگونه با ديگران پيوند و رابطه برقرار مي‌کنيم انقلابي در جريان است. اين انقلاب است که در مناطق و فرهنگ‌هاي مختلف با سرعت‌هاي مختلف و با مقاومت‌هاي بسيار در حال پيشرفت است. (گيدنز، 1999: 1)
در هر صورت به موازات موج وسيع صنعتي‌شدن و رشد مظاهر زندگي مدرن، جوامع سنتي دستخوش تغييرات و تحولات عمده در عرصه عناصر پايه‌اي فرهنگ مي‌گردند. شروع تغييرات و تحولات فرهنگي در طي دهه‌هاي اخير اذهان بسياري از متفکرين و مسؤولين را متوجه اين سئوال کرده است که «وضعيت عناصر سنتي نظام فرهنگي جامعه ايراني حاضر چگونه است؟» علت طرح اين سؤال وقوع تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي است که پيآمدهاي فرهنگي شگرفي را به دنبال داشته است. متفکران عرصه اجتماعي بر اين باورند که تغييرات نظام اجتماعي و دگرگوني‌هاي ارزشي، مانند حرکت سايه و آفتاب، در صورت دقت و تمرکز در يک زمان محدود، اصلاً ملموس نيستند. اما با گذشت زماني نه چندان طولاني، مردم و مسؤولين جامعه متوجه مي‌شوند که کجا بوده‌اند و اکنون کجا هستند. (رفيع‌پور ، 1376: 233)
بيشتر متفکرين اجتماعي معتقدند که وجود تغيير را ما مي‌توانيم در نهاد خانواده شاهد باشيم. نهاد خانواده به دليل اساس و ارکان بودنش در جوامع بشري همواره از سوي سودطلبان و سودمداران مورد تهاجم قرار گرفته است. به‌طوري‌که تبديل به يک مسأله اجتماعي مي‌شود. براي صحت مسأله‌بودن اين معضل و مشکل اجتماعي به گفته يکي از پژوهشگران و جامعه‌شناسان در اين حوزه مي‌پردازيم.
تحول و شدن و تغيير در نهادهاي اجتماعي بالاخص نهاد خانواده،وپیدایش گونه های مختلف خانواده ريشه‌اي تاريخي دارد و درجه‌اي از تغيير در بستر اجتماعي جامعه متأثر شده از تجددگرايي قرار دارد و نمي‌توانيم همه تحول را ناشي از تجددگرايي غرب بدانيم. در هر صورت گواه جامعه‌شناسي تاريخي بر اين است که:
«با ورود انسان به چهارچوبه موقعيت ساختاري در هر دوره تاريخي، نقش‌هايي از پيش تعريف‌شده وجود دارند که به انسان تحميل مي‌شوند و انسان اين نقش‌ها را بازي مي‌کند؛ما به همان نحوي که بازنگري در صحنه تئاتر نقش تعريف‌شده‌اي را ايفا مي‌کند.» (تنهايي برگرفته از مقاله رهيافت جامعه‌شناسي توسعۀ اجتماعي). نقش‌هاي تحميل‌شده بر انسان، بعضاً کارکردهاي قبلي تغيير را تضعيف و دچار فرسايش مي‌کند.
فرآيند تجددگرايي در جوامع بشري بي‌ترديد ارزش ها و هنجارهايي جديد را از طريق ابزارها و عواملي همچون شهرنشيني، رسانه‌ها، سواد و... بر جوامع بشري تحميل مي‌کند و همان‌طورکه خاصيت هر سيستمي مي‌باشد، ورود هر عنصر جديدي کارکرد سيستم را دچار اختلال مي‌کند و در اين ميان با ورود جريان تجددگرايي به ساختار اجتماعي جامعه ايراني و بالطبع ساختار اجتماعي خانوادۀ ايراني تغييراتي را به‌وجود آورده است و دراين وضعيت، اگر برآيند کنش انسان ها را سرمايۀ اجتماعي بناميم بي‌ترديد نقشي بس مؤثر در تغيير يا تضعيف و فرسايش سرمايۀ اجتماعي در جامعه ايراني و به‌دنبالش خانوادۀ ايراني را به‌وجود آورده است.
تجدد گرايي و نوگرايي در جامعه ايراني تأثيرات ي بس شگرف بر چگونگي ارتباطات انساني، ازدواج ،گونه های مختلف خانوادگی و... به‌جاي گذارده است و در اين ميان سرمايۀ اجتماعي انسان ها و خانواده را دچار مخاطره کرده است. (نگاه کنيد: نقل قول يکي از بزرگان جامعه‌شناس ايراني آقاي دکتر پيران ).
«سرمايۀ اجتماعي، زاده کنش و واکنش‌هاي افراد مي‌باشد و محصول آشنابودن و آشناشدن آدميان با يکديگر است و بر چشم‌داشت‌هايي استوار است که از آشنايي جان مي‌گيرد و در اکثر مواقع با گذر زمان مي‌بالد و گسترده مي‌شود. استعاره مکرر به کار رفته براي معرفي سرمايۀ اجتماعي يعني«آنچه‌که مي‌دانيد مهم نيست آنکه مي‌شناسيد مهم است» دقيقاً بر آشنايي و نتايج حاصل از آن دلالت دارد. در عين حال فرض بر آن است که آشنايي در اکثر مواقع فايده‌مند است و اين فايده‌مندي نوعي منبع سرمايۀ اجتماعي را قابل دفاع مي‌سازد. منبع ارزشمند ياد شده نيز روزي به کار مي‌آيد و قابل استفاده مي‌شود اما استفاده از آن به چشم‌داشت‌هاي اجتماعي ديگري جان مي‌بخشد که حاوي بازپرداخت مي‌باشد. از اين روي مفهوم مبادله نيز به ميان مي‌آيد که باز هم کاربرد «سرمايه» را بيشتر توجيه‌شدني مي‌سازد. (پيران، 1386: 10)
در حقيقت پيآمد و مسأله ‌بودن تجددگرايي بر ساختار اجتماعي خانواده‌ها از آن‌جا ضرورت تحقيق را جان مي‌بخشد که به نظر مي‌رسد پيآمد فرآيند تجددگرايي در خانواده‌ها،پیدایش گونه هاو فرسايش سرمايۀ اجتماعي خانواده مي‌باشدميزان افزايش استفاده از رسانه‌ها، تغيير در ارتباطات دختران و پسران، به‌وجودآمدن شکل‌هاي جديدي از خانواده‌ها تغيير در چگونگي حيات عاطفي خانواده‌ها و... مي‌باشد و در اين راستا تغيير شکل يا فرسايش سرمايۀ اجتماعي خانواده‌ها که ناشي از تجددگرايي و نوگرايي خانوادۀ ايراني مي‌باشد در روندي رو به رشد سير صعودي خود را طي مي‌نمايد.
سرمايۀ اجتماعي آن‌گونه که در ادبيات بين رشته‌اي غرب مطرح شده است قطعاً در کشوري مانند ايران با ابعاد مختلف توسعۀ ‌نيافتگي و قوميت‌ها و طبقات مختلف اجتماعي... شکل‌گيري پيدا مي‌کند. ضرورت اين مسأله اجتماعي از آن‌جا اهميت پيدا مي‌کند که بر اساس آمار و اسناد که کمي بعد به آن خواهم پرداخت تجددگرايي در ايران بيشترين تبعاتش را در خانواده به‌جا گذاشته است و در حقيقت جهاني‌شدن و مدرنيته غرب پيآمدهايي را در تجددگرايي ساختار اجتماعي خانوادۀ ايراني به‌حاي گذاشته است. چنان‌که براساس گفته صاحب‌نظران خانوادۀ ايراني را دچار بحران و تحول نموده‌اندوگونه های مختلفی رابوجودآورده است.درهرحال تحولي که بذر انجام اين تحقيق را در ذهنم کاشت که آیاتجددگرایی درخانواده های ایرانی باحراست ازسرمایه اجتماعی خانواده همراه بوده است؟یابالعکس؟گونه های مختلف خانواده دارای چه میزان ازسرمایه اجتماعی هستند؟ چرا آمار طلاق بيش از هر زمان ديگري است؟ چرا جوانان به قول دکتر تنهايي جامعه‌شناس ايراني، دچار رهاشدگي و به قول گيدنز بي‌اختياري شده‌اند؟ چه علل و عواملي تأثيرگذار بر شدت حرکت، بازانديشي خانواده‌هاي ايراني در کردار و عمل شده‌اند؟ اين بازتابندگي‌ها به قول بلومر که در کنش پيوسته انسان ها دچار ماندگي يا تازگي مي‌شود ناشي از چه علل و عواملي مي‌باشد؟ آيا اصلاً اين پروسه چالش و بازتابندگي تا به کجا راهش را طي مي‌نمايد و در نهايت ما بايد شاهد زوال خانوادۀ ايراني باشيم،شاهدپیدایش گونه های مختلف خانوادگی(سنتی،مدرن،درحال گذاروپست مدرن) باشیم،وهمچنین شاهد فرسايش و تضعيف سرمايۀ اجتماعي خانواده‌ها باشيم يا نه؟ پيآمدهاي مدرنيته غرب، تجددگرايي و نوگرايي را در نگرش‌هاي انسان ها و خانواده‌ها به‌وجود آورده است و در حقيقت خانوادۀ ايراني در حال گذار است؟ واقعاً کداميک؟آیاپیدایش گونه های مختلف خانواده ایرانی واقعیتی است که بایدبپذیریم؟به نظرمی آیدکه برای پاسخ به سوالات فوق بایدبه نتایج به دست آمده ازمیدان تحقیق توجه کنیم.
پیشینه تحقیق
الف:تجربی
با بررسي محتوايي فوق در جهت مسأله و مشکل‌بودن اثرات تجددگرايي در خانوادۀ ايراني و هم چنين تأثيرات اين تجددگرايي بر سطوح سرمايۀ اجتماعي خانواده ايراني، حال تلاش بر اين است که به لحاظ اسناد و مدارک پژوهشي، اشاراتي چند به نتايج پژوهشي و مستندي که در اين حوزه صورت گرفته است بکنيم تا ضرورت انجام اين پژوهش بيشتر بر ما مشخص شود. هر چند در بررسي کتب، پايان‌نامه‌ها، مقالات و مجلات نتوانستيم مبحثي تحت عنوان گونه شناسی خانواده ناشی از تجددگرايي و اثرات آن به سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني پيدا کنيم و لذا از اين جهت به نظر مي‌رسد که موضوع اين پژوهش و پايان‌نامه از اين جهت تازگي دارد که پژوهش‌هاي بسياري در مورد وضعيت آسيب‌هاي خانواده، بحران خانواده يا بررسي سرمايۀ اجتماعي خانواده (2 مورد) صورت گرفته است ولي پژوهشي تحت عنوان يا نزديک به اين عنوان: گونه شناسی خانواده متأثرازتجددگرايي يا پيآمدهاي مدرنيته غرب بر چگونگي سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني را نيافتم و کلاً نتايج پژوهش‌هاي فوق بيانگر اهميت و بحران و ازهم‌گسيختگي در ساختار اجتماعي خانوادۀ ايراني بود و از اين جهت که تأثيرمدرنيته غرب بر سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني را سنجند تحقيقي يا پژوهشي يافت نشد و لذا اميدوارم نتايج اين پژوهش بتواند کارگشا و کليد حل بسياري از مشکلات خانواده تهراني که به دليل نمونه‌ها و قوميت‌هاي مختلف در شهر تهران به نظر مي‌رسد نشانگر خانوادۀ ايراني باشد.
هم چنين در بررسي بنيان‌هاي سرمايۀ اجتماعي با تکيه بر اعتماد اجتماعي که توسط خانم مريم يارمحمدتوسکي و با درنظرگرفتن دو بنيان مهم، يعني خانواده و شبکه‌هاي ارتباطي صورت گرفته است. نتايج به دست آمده گواه آن است که «ميل به مشارکت‌هاي مدني در بين جوانان بسيار نازل است (19%) و تمايل آن ها به اجتماعات بسته از جمله خانواده در اين تحقيق اثبات شده است. در نتيجه کارکرد هر دو بنيان سرمايۀ اجتماعي در اين تحقيق ضعيف ارزيابي مي‌شود که با توجه به نقش کليدي اين نهادها به نظر مي‌رسد چشم‌انداز عمل جمعي و مشارکت‌هاي مدني در ايران روشن نيست و جوامعي که با مشکلات عمل جمعي و بي‌اعتمادي مواجهند در راه تعادل اجتماعي را به زعم يافت سلسله مراتبي بيانجامد. )
هم چنين ميزان استفاده از وسايل الکترونيکي مانند اينترنت هم نشانگر تجددگرايي و کاهش سرمايۀ اجتماعي در خانواده بوده‌اند، در اين راستا به نتايج تحقيقي که تحت عنوان بررسي تأثيراينترنت بر ارزش هاي خانواده در بين دانش‌آموزان و توسط علي‌محمد جوادي صورت گرفته است نگاهي مي‌اندازيم. «ميزان پذيرش در اينترنت بر ارزش هاي خانواده تأثيرمنفي داشت و هم چنين نتايج بيانگر اين نکته است که هر چه اعضاي خانواده وارد فضاي صميميت در اينترنت شوند.اين فضاي صميميت در اينترنت باعث خواهد شدارزش هاي خانواده کاهش يابدو در نتيجه هرچه ميزان استفاده از وسايل الکترونيکي (تجددگرايي)در فضاي خانواده بيشتر باشد فضاي صميميت در خانواده کاهش مي‌يابد.(جوادي، 1384: 144)
در هر صورت در هنگام.............................

 

 

گونه شناسي خانواده‌ها در جوامع تأثيرگذار
در ابتدا خانواده‌ها (يعني خانواده پيش از مدرن) (بيرو‏: 1370: 341) از طريق شکار زندگي مي‌کردند، چادرنشين بودند و سپس به صورت يکجانشيني و داراي اجتماعات سازماندهي شده، سلسله مراتبي گرديدند. محققان با بررسي قبايلي چون کانگ‌ها‏، سرخپوستان آمريکا‏، بوميان استراليا و ديگر قبايل که زندگيشان همچنان در تاريخ دست نخورده باقي مانده، به اين نتيجه رسيدند که قبايل مذکور در گروه‌ها و اجتماعات کوچک به شکار پرداخته و تمايل به همکاري و تساوي طلبي خويشاوندي داشته‌اند، البته در گروه‌هاي شکارچيان همکاري‌هاي حاصل از ازدواج بيشتر از سکني گزيدنشان در يک مکان حايز اهميت بوده است. لذا ممکن بود افراد از يک گروه به گروهي ديگر نقل‌مکان کنند. بوم‌شناسان به اين اقوام جنبه آرماني داده‌اند، زيرا آن ها به جاي تلاش براي جنگ و تسلط و استثمار بر يکديگر سعي کردند تا ارزش هاي زندگي را همراه با هماهنگي با ديگر شکل‌هاي زندگي حفظ کنند. با اين وجود تلفيق چنين خانواده‌هايي در زندگي مدرن و دگرگوني خانواده‌ها مرحله‌اي طولاني و دشوار مي‌نمايد (بيرو، 1370، 341).
به عقيده باخ اوفن انسان به شکل گروهي با اختلاط جنسي زندگي مي‌کرد سپس به مرحله‌اي از شکل خانوادگي رسيد که در آن مادران از اهميت ويژه‌اي برخوردار بودند (مادرسالاري) و پس از آن به مرحله «پدرسالاري» رسيدند. او نتيجه گرفت که شکل خانواده پدرسالار تنها شکل زندگي خانوادگي نبوده است بلکه پس از تکامل اشکال مختلف خانواده به شکل خانواده گسترده پدر سالار رسيده است. نظريه باخ اوفن چند سال بعد از طريق بررسي‌هاي تجربي لوييس مورگان در مورد اقوام سرخپوست.......................

 

فرضیه های پژوهش
1-بين گونه‌هاي تجددگرايي خانوادۀ ايراني و سرمايۀ اجتماعي ارتباط معني دار وجود دارد.
2-تجددگرايي سنت مآبانه با حراست از سرمايۀ اجتماعي خانواده قرين است.
3-تجددگرايي مدرن ودرحال گذاربزرگ ترين تأثير را بر کاهش سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني به جاي گذاشته است.
4-تجددگرايي پس مدرن موجب افزايش سرمايۀ اجتماعي خانوادۀ ايراني مي‌شود.
روش تحقیق

در تحقيق حاضر براي رسيدن به اهداف مورد نظر از روش کمي (پيمايش) بهره خواهيم برد.
جامعه آماري اين تحقيق کليه خانوارهاي شهري تهراني در سال 1387 را تشکيل مي‌دهد و بنابراين واحد آماري تحقيق هر يک از خانوارهاي شهري تهراني در سال 1387 مي‌باشد. به دليل حل مشکل فهرست و نيز کم‌کردن پراکندگي نمونه‌ها و هزينه، از شيوه نمونه‌گيري دو مرحله‌اي استفاده شده است.
واحد تحليل
واحد تحليل واحدي است که اطلاعات از آن جمع‌آوري و خصوصيات آن توضيح داده مي‌شود (دواس، 1376: 41). بر اين مبنا واحد تحليل تحقيق حاضر را خانواده‌هاي تهراني ساکن در مناطق 22 گانه تهران تشکيل مي‌دهد.
آزمون روايي و پايايي آنها
براساس خروجي آزمون آلفاي کرنباخ، ضريب اين آزمون براي گويه‌هاي متغير تجددگرايي معـادل 85/0 مي‌بـاشد که از سطـح استاندارد 7/0 بالاتر بوده ونشان مي‌دهد که اين گويه‌ها ازهمبستگي بالايي برخـوردار بوده و ابزا ر مناسبي براي سنجش متغير مـورد نـظر محسوب مي‌گردند وبراساس خروجي آزمون آلفاي کرنباخ، ضريب اين آزمون براي گويه‌هاي متغير سرمايۀ اجتماعي هم معـادل 86/0 مي‌بـاشد که از سطـح استاندارد 7/0 بالاتر بوده و نشان مي‌دهد که اين گويه‌ها نيز ازهمبستگي بالايي برخـوردار بوده و ابزا ر مناسبي براي سنجش متغير مـورد نـظر محسوب مي‌گردند.
ابزارهای پژوهش
تجددگرايي :
در اين پژوهش «تجددگرايي» و معر ف ‌ها ي آ ن به عنوان متغير مستقل مي‌باشد که با مقياس شارما که تلفيقي از مقياس‌هاي اسميت، لرنر و اينکلس است، مورد سنجش قرار مي‌گيرد. هم چنين در اين پژوهش با کمک مقياس محقق ساخته شده، که برآيندي از نظريات صاحب‌نظران کلاسيک و معاصر درباره تجددگرايي مي‌باشد، شاخص‌هايي تکميلي نيز پرداخته مي‌شود.
سرمايۀ اجتماعي :
قابل ذکر است که در اين پژوهش، سرمايۀ اجتماعي به عنوان متغير وابسته مورد سنجش قرار مي‌گيرد. شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري در سرمايۀ اجتماعي در اين پژوهش عبارتند از:
الف) اعتماد اجتماعي
ب) شبکه‌ها
پ) هنجارها
قابل ذکر است که براي اندازه‌گيري شاخص‌هاي فوق از مقياس پاتنام، جيمز کلمن و وندي استون وگو يه سا ز ي و ساير شاخص‌هاي تکميلي استفاده شده است. به عبارتي طراحي مقياس‌هايي با توجه به بستر اجتماعي خانوادۀ ايراني و جامعه ايراني براي اندازه‌گيري متغيرهاي مورد نياز در پژوهش حاضرمد نظربوده است.
با توجه به اين مطلب که هدف از بيان گونه‌هاي فوق شناخت گونه‌شناسي تجدد خانوادگي مي‌باشد، لذا در يک تقسيم‌بندي گونه‌شناسي تجدد خانوادگي از ديدگاه صاحب‌نظران را در زير شرح مي‌دهيم که بتوانيم .........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 9000تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 115000 ریال

قیمت جدید : 9000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *