مشاهده / بستن موضوعات

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دسته بندی: علوم تربیتی
1220 بازدید

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان قزوین بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

کلید واژه ها : آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان ، عزت نفس

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

چکیده .....................................................................................................

1

فصل اول:کلیات پژوهش.................................................................

2

1-1-مقدمه...............................................................................................

3

1-2بیان مسله............................................................................................

5

1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش..................................................................

9

1-4اهداف پژوهش.................................................................................................

12

1- 5 فرضیه های پژوهش......................................................................................

12

1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها.................................................................

13

1-7انواع متغیرها.....................................................................................................

14

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش...................................

15

2-1مقدمه...............................................................................................................

16

2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش.......................................................................

17

2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی...........................................................

17

2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی.........................................

17

2-2-3 انواع مهارتهای زندگی................................................................................

21

2-3 ابعاد مهارتهای زندگی.....................................................................................

23

2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی...............................................

23

2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری.......................................................

24

2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی............................

24

2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی..............................................

25

2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی..................................................

30

2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی.................................................................

36

و

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام...................................................................

38


2-7تعریف و اهمیت سلامت روان........................................................................

39

2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه........................................................

41

2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف................................................

43

2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی.................................................

44

2-10-1 دید گاه روان پزشکی...............................................................................

44

2-10-2 دید گاه رفتار گرایی.................................................................................

48

2-10-3 دید گاه انسان گرایی................................................................................

48

2-10-4 دید گاه هستی گرایی...............................................................................

49

2-10-5 دید گاه شناختی.......................................................................................

50

2-10-6 دید گاه بوم شناختی.................................................................................

51

2-11مبانی نظری عزت نفس..................................................................................

51

2-12توجه به عزت نفس در کودکان......................................................................

53

2-13اهمیت عزت نفس.........................................................................................

55

2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم...................................................................

56

2-15سوابق پژوهش...............................................................................................

58

2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور.................................

58

2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور.................................

59

2-16خلاصه فصل..................................................................................................

65

فصل سوم:روش پژوهش.................................................................

66

3-1طرح تحقیق......................................................................................................

67

3-2 جامعه آماری...................................................................................................

67

3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه................................................................

68

3-4ابزارهای اندازه گیری.......................................................................................

68

3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ).......................................

68

3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ.....................................................

69

3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت.......................................................

70

3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی..........................................................

71

3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی....................................................

71

3-5 روش اجرا.......................................................................................................

72

3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی..............................................

72

3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................

75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج..............................

76

4-1 مقدمه..............................................................................................................

77

4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی............................................

78

4-3 فرضیه های پژوهش........................................................................................

88-79

فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش.....................................

89

5-1 مقدمه..............................................................................................................

90

5-2 بحث و نتیجه گیری........................................................................................

92

5-3محدودیت های پژوهش..................................................................................

95

5-4 پیشنهادات.......................................................................................................

96

5-5 پیوست ها.......................................................................................................

111-98

5-6 فهرست منابع فارسی.......................................................................................

112

5-7 فهرست منابع انگلیسی....................................................................................

118

5-8 چکیده(به زبان انگلیسی)...............................................................................

122

 

 

 

 

 

 

                                                                                


فهرست جداول

عنوان                                                                   صفحه

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه......................................................

20

جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس

28

جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)..........................................................

67

جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر.............................................................................

78

جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان......................

79

جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس...........................

80

جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی............

81

جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی.........

82

جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی.

83

جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی.............................

84

جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی...................

85

جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی............

86

جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی........

87

جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی..........

88

 

 

 

 

 

 

ز


فهرست نمودار

عنوان                                                                                                       صفحه

 

نمودار(4-1) متغیر وضعیت گروهی(آزمایش- کنترل)................................................................78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل(2-1) اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی بر روی فرد و جامعه.............20

 

 

 

 

 

2 بیان مسئله

روان شناسان در دهه های اخیر ، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت های خویش ، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به ویژه کودکان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد .

در همین راستا روان شناسان با حمایت سازمانهای ملی و بین المللی ، جهت پیشگیری ازبیماریهای روانی و نابهنجاری های اجتماعی آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

با توجه به گسترش خدمات بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه در کشورهای مختلف ، سازمان بهداشت جهانی طرح تحقیق مهارت زندگی را به عنوان بخشی از برنامه بهداشت روانی این سازمان بنا نهاده است. هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش ، به کارگیری و ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی که متمرکز بر رشد توانایی های روانی اساسی مانند حل مسئله ، مقابله با هیجانات ، خود آگاهی ، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان هست اقدام نمایند .

بدین ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند باید بر تامین و حفظ سلامت روان آنان نیز تاکید نمایند . اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی خود به خود کاهش می یابد .

یکی از برنامه های پیشگیرانه ای که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته ، آموزش مهارت های زندگی به کودکان هست. سازمان بهداشت جهانی ([1] WHO) برای افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 1993 در « یونیسف[2] » (صندوق کوکان سازمان ملل متحد) مطرح نموده است، از آن سال به بعد این برنامه در بسیاری از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 1377) .

پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس صورت گرفته ، تاثیر این آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاری و سلامت روانی نشان می دهد که به طور کلی آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی در موارد زیر تاثیر مثبت دارد :

1-    رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس (تعامل اجتماعی مثبت بین همکاران)

2-    افزایش توانایی حل مساله – خودآگاهی

3-    کاهش خشم ، اضطراب ، افسردگی ، کمرویی در رفتارهای بزهکارانه

4-    ایجاد جایگاه مهار درونی

5-    مقبولیت اجتماعی

6-    مقابله با بحران

7-    رویارویی اجتماعی

8-    افزایش جرات ورزی

9-    خود پنداره مثبت

10- مهارت های کلامی و غیر کلامی اجتماعی مناسب ( موت ؛ اسمیت و ورداسکی[3] ، به نقل از ناصری ، 1384) .

پژوهش نشان می دهد که افراد دارای جراتمندی و اعتماد به نفس بالا مهارت های حل مساله بالاتری دارند به طوری که بهتر از افراد دارای جراتمندی پایین قادر به شناسایی راه حل های موثر هستند و انتظار اثر بخشی بیشتری در مورد پاسخ های موثر و راه حل های مناسب دارند همچنین آنان توانایی انتقاد کردن بالاتری دارند و اطمینان بیشتری به اثر بخشی انتقاد نشان دادند . بنابراین آنان از مهارت انتقاد کردن که یک مهارت بین فردی بسیار پیچیده است به خوبی استفاده می کنند ( پیسینی و مک کاری[4] ، 1998 ؛ به نقل از سرخوش ، 1384) .

یکی از ویژگیهای شخصیت بهنجار ، برخورداری از عزت نفس است ، عزت نفس عبارت است از درجه تصویب و تایید و ارزش که شخص نسبت به خود احساس می کند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد . عزت نفس از جمله مفاهیمی است که مورد پژوهش بسیاری از روان شناسان قرار گرفته است . عزت نفس با برخی پدیده های روانی در ارتباط است ، عزت نفس بالا با راهبردهای مقابله ای مثبت و سازنده ، انگیزش بالا و حالت عاطفی مثبت رابطه دارد(بیابانگرد،1372).

تحقیقات نشان می دهند که برنامه های آموزش مهارت رد کردن و مقاومت در برابر نفوذ و فشار همسالان در دانش آموزان موجب کاهش آسیب پذیری نسبت به فشار همسالان ، افزایش و حفظ جایگاه مهار درونی و عزت نفس آنان می شود( شاپ و کوپلنگ[5] ، 1993) .

برخی ارزیابیها ثابت کرده اند که شرکت در کلاسهای آموزش مهارت های زندگی موجب ایجاد عزت نفس می شود . عزت نفس نیز انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش می دهد و نگرش های مثبت در جهت پیشرفت احساس خود کفایتی را تقویت می کند( ویچروسکی[6] ، به نقل از سرخوش ، 1384) .

همه ما در طول زندگیمان مهارت های مختلفی را کسب می کنیم از سال های ابتدایی زندگی که راه رفتن و حرف زدن را یاد می گیریم تا سال های بعد که کم کم خواندن و نوشتن و مهارت های دیگر را می آموزیم . یادگرفتن این مهارت ها به ما کمک می کند تا بتوانیم زندگی بهتری را داشته باشیم و از امکانات اطرافمان استفاده بیشتری بکنیم . مهارت های زندگی باعث می شود ما شخصیت خود را در جهت سازگاری بهتر با محیط بسازیم .

بر اساس تعریف یونسکو « سازمان آموزش جهانی » مهارت های زندگی در ده دسته طبقه بندی می شوند :

1-    مهارت های خود گاهی

2-    مهارت همدلی

3-    مهارت روابط بین افراد

4-    مهارت ارتباط موثر

5-    مهارت مقابله با استرس

6-    مهارت مدیریت هیجان ها

7-    مهارت حل مساله

8-    مهارت تصمیم گیری

9-    مهارت تفکر خلاق

     10- مهارت تفکر انتقادی

مهارت زندگی برای بهتر زیستن به ما کمک می کند که با مشکلات زندگی به شیوه مثبت برخورد نموده ، تا به موفقیت های بیشتری نایل آییم چرا که به قول نیچه انسان چرایی است که می تواند با هر چگونه ای بسازد ولی اگر بخواهد ( خنیفر و پور حسینی ، 1388) .

آموزش مهارتهای زندگی برای درک افراد از کفایت خود ، ارتقای اعتماد به نفس و عزت نفس آنان تاثیر می گذارد و نقش مهمی در سلامت روانی دارد .

از سویی تغییر و تحولات سیاسی کشور لزوم توجه به قانون و حقوق مدنی را بیش از پیش آشکار می سازد . تحقق مفاهیم ملی و بین المللی و تنش زدایی مستلزم تربیت شهروندانی فرهیخته است که از دانش و توانش و نگرش لازم برای زندگی مسالمت آمیز در جامعه برخوردار باشند . از سویی دیگر ، گسترش سریع ارتباطات ودسترسی سریع افراد به وسایل ارتباطی متعدد مثل تلفن ، اینترنت و ... ضرورت تربیت شهروندی را ایجاب می کند ، شهروندانی که به حقوق فردی و بین المللی آگاه باشند میراث فرهنگی خود و سایر ملل را بشناسد و در مقابل جنبه های منفی نظیر متاثر شدن از سایر فرهنگ ها که با زمینه های مذهبی و ملی در تعارض است ، از دانش و آگاهی کافی برخوردار باشند ( فتحی و آجارگاه ، 1381) .

بنابراین با توجه به ارتباط آموزش مهارت های زندگی با سلامت روان و عزت نفس و رابطه این متغیرها با میزان شیوع اختلالات روانی – اجتماعی و ضرورت بررسی این موضوع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان تاثیر دارد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت شناسایی و آموزش مهارت های زندگی مورد نیاز دانش آموزان ابتدایی از این جهت است که در این دوره وجود پدیده های روانی نظیر اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری و اختلال در عملکردهای اجتماعی از مسائل مهم حوزه سلامت روانی ، در این دوره می باشد . لذا با توجه به این پدیده ها آموزش مهارت های زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است . همچنین بروز آسیب زننده در این دوره می تواند از عزت نفس پایین ، عدم توانایی در ابراز وجود و روابط بین فردی ، قرار گرفتن تحت فشار همسالان و فقدان آگاهیهای لازم در زمینه مهارت های ارتباطی ناشی شود . بدیهی است که با ارائه آموزش های لازم در این زمینه ها می توان آثار نامطلوب این روابط را کاهش داده و با ارائه آگاهی و شناخت بیشتر از خود در دانش آموزان در جهت افزایش عزت نفس آنها تلاش نمود و تا حد امکان عواطف و حالت های روانی نامطلوب نظیر افسردگی ، اضطراب و خشم را کاهش داد که خود این امر موجب ارتقای سلامت عمومی کودکان خواهد شد از طرف دیگر آموزش مهارت های زندگی فرد را برای شروع زندگی و قبول مسئولیت های اجتماعی آماده می کند و آنچه برای این گروه از افراد مهم است این است که چگونه به هویت اجتماعی خود پی ببرند و چگونه به خود شناسی برسند ودر زندگی اجتماعی با تغییرات گوناگون به طور موثر مواجه شده ، مشکلات زندگی خود را حل نمایند بنابراین شرایط خاص این دوره برنامه های خاص را می طلبد ( ترابی ، 1380) .

مهارت های زندگی به معنی کسب و افزایش دانش صرف نیست ، بلکه ایجاد مهارت و تعییردر نگرش و ارزشهای فردی هست . آموزش این مهارت ها فرد را قادر می سازد تادانش ، نگرش ها و ارزشها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند . و فرد را قادر می سازد انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و همچنین فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد کند .

انسان برای مقابله با موقعیتهای مختلف و کشمکش های زندگی به مهارت هایی نیاز دارد تا در این راه او را مهیا سازند . این مهارت ها بسیار زیر بنایی هستند و در فرایند رشد ، شکل می گیرند ، مهارت هایی مثل شناخت عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهایی مانند خودکارآمدی ، توانایی حل مساله ، مقابله ،درک از خود و مهارت های اجتماعی تجلی می یابند . به نظر می رسد هم اکنون ، نهادهای سنتی آموزش خانواده ، مدرسه و سایر نهادهای فرهنگی برای رشد چنین         مهارت هایی در کودکان و نوجوانان چندان موفق نیستند . عوامل مختلف از جمله رسانه های گروهی و موقعیتهای مختلف اجتماعی ، اخلاقی ، تغییرات اجتماعی ، انتظارات و ارزش ها بین کودکان و نوجوانان از یک سو و والدین آنها از سوی دیگر شکاف عظیمی ایجاد نموده است . لذا ضروری است فرصت هایی فراهم گردد تا کودکان و نوجوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن ، نوشتن ، و حساب کردن مهارت های زندگی را نیز فرا بگیرند .

امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تاکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می گردد ، به طوری که سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان سال جهانی « بهداشت روانی » اعلام گردید . سازمان مذکور در این سال شعار « غفلت بس است ، مراقبت کنیم » را جهت آشکارتر ساختن اهمیت موضوع ، مطرح نمود . (سازمان بهداشت جهانی ، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 1377) .

پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود . سلامتی ،بخش اصلی یک زندگی شاد است . و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن کودکان و نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش مهارت های زندگی به آنان دارند .

حسینی( 1378) ، معتقد است آموزش ، اساسی ترین روش، پیشگیری اولیه است . از طرفی دیگر مهم ترین و موثرترین دوره جهت آموزش پیشگیرانه ، دوره کودکی و نوجوانی است . به همین دلیل متخصصین بهداشت روانی ، آموزش پیشگیرانه در دوره کودکی و نوجوانی را بسیار مورد توجه قرار می دهند .

پژوهش هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس صورت گرفت ، تاثير اين آموزش را بر ابعاد مختلف سلامت روان نشان مي دهد. مثلاً كاهش معنا دار اضطراب اجتماعي (بوتوين واينگ[7]1982) ، تصور از خود (كروتر[8]،1991) ، خودكار آمدي (اليس،1991)، ناسازگاري اجتماعي و هيجاني (كاپلان ، 1992) و عزت نفس (اينت[9]1994) . در بسیاری از بررسی های انجام شده در این زمینه نتایجی دیگر از قبیل افزایش اعتماد به نفس کودکان،بهبود رابطه معلم و شاگرد،کاهش غیبت از مدرسه،و کاهش بد رفتاری آنان حاصل گردید(سازمان بهداشت جهانی،ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی،1377).

 

 

 

با توجه به مطالب فوق و نقش ارزنده آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس افراد بخصوص کودکان و با توجه به تاثیر مثبت برنامه های پیشگیرانه در مدارس و همچنین ضرورت بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی در دوره ابتدایی ، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی بر سلامت عمومی و عزت نفس کودکان می پردازد .

ضمنا نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی ، کانون های اصلاح و تربیت و سایر سازمان ها و نهادهایی که به نوعی با تعلیم و تربیت کودکان سرو کار دارند قرار گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 اهداف پژوهش

اهداف کلی :

1-    بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش سلامت روان دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

2-    بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برافزایش عزت نفس دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

اهداف جزئی :

1-1- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان دختر ابتدایی

1-2- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش اضطراب و بی خوابی دانش آموزان دختر ابتدایی

1-3- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش نارساکنش وری اجتماعی دانش آموزان دختر ابتدایی

1-4- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برکاهش افسردگی دانش آموزان دختر ابتدایی

2-1- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس کلی دانش آموزان دختر ابتدایی

2-2- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برافزایش عزت نفس اجتماعی ( همسالان) دانش آموزان دختر ابتدایی

2-3- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برافزایش عزت نفس خانوادگی دانش آموزان دختر ابتدایی

2-4- بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی برافزایش عزت نفس تحصیلی ( آموزشگاهی ) دانش آموزان دختر ابتدایی

1-5 فرضیه های پژوهش

1-آموزش مهارتهای زندگی برافزایش سلامت روان دانش آموزان تاثیر دارد.

2-آموزش مهارتهای زندگی برافزایش عزت نفس دانش آموزان تاثیر دارد.

1-1- آموزش مهارتهای زندگی برکاهش نشانه های جسمانی تاثیر دارد.

1-2- آموزش مهارتهای زندگی برکاهش اضطراب و بی خوابی دانش آموزان تاثیر دارد.

1-3- آموزش مهارتهای زندگی برکاهش نارسا کنش وری اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد .

1-4-آموزش مهارتهای زندگی برکاهش افسردگی دانش آموزان تاثیر دارد .

2-1-آموزش مهارتهای زندگی برافزایش عزت نفس کلی دانش آموزان تاثیر دارد.

2-2- آموزش مهارتهای زندگی برافزایش عزت نفس اجتماعی (همسالان ) دانش آموزان تاثیر دارد.

2-3-آموزش مهارتهای زندگی برافزایش عزت نفس خانوادگی (والدین )دانش آموزان تاثیر دارد .

2-4-آموزش مهارتهای زندگی برافزایش عزت نفس تحصیلی (آموزشگاهی ) دانش آموزان تاثیر دارد .

1-6- تعاریف تئوریک و عملیاتی متغیرها و مفاهیم

الف تعاریف نظری

- مهارت های زندگی[10] :

"به مجموعه ای از توانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون صدمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موث

 

1-Word Health Organization

2-Unicef

1-Moot.Smith &Wordski

2-piccini &Mc carry

1-Shope & Coplang

2-Wichroski

1-Botvin &Eng

2-Kreuter

3-Enet

[10]- Life skills....................................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 

 


 

 

قیمت قبلی : 430000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *