مشاهده / بستن موضوعات

بررسی رابطه بین هوش شناختی و هوش هیجانی

5380 بازدید

چکیـده
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه‌ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه‌اي که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.

 

72صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 19800 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

فهرست مطالب
چکیـده 1
مقـدمه 3
بیان مسئله 5
اهمیت مسئله 6
هدف پژوهشی 7
سؤال پژوهشی 7
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه 8
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها 8
نقش متغیـرها 8
پیشینـة پژوهش 10
زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش 12
هوش شناختی 14
سه نظر متداول 14
منحنی توزیع هوش شناختی IQ 15
هوش هیجانی 16
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد: 18
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی 18
وراثت یا محیط در هـوش شناختی 20
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی 21
آموزش هـوش هیجانی 22
عوامل مؤثـر در هوش هیجانی 24

پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی 26
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک 26
بررسی یافتـه‌هاي پـژوهشی موجـود 28
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی 28
ضرورت پـژوهش 30
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی 30
الکسی تیمیا 32
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی 34
طرح پژوهش 37
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه 37
روش نمونـه برداری 37
روش گـردآوری داده ها 38
تعداد دانش آموزان روزانه: 38
تعداد دانش آموزان شبانه: 38
ابـزار پـژوهش 38
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن 38
معـرفی آزمون ماتریس‌هاي پیشرونـده ریـون بزرگسالان 43
دستورالعمـل اجرای آزمـون 44
روش تجـزیه و تحلیل داده ها 45
آزمون فرضیـه 47
تفسیـر و نتیجه گیـری 49
نتایج فرعی پژوهش 49
محـدودیت ها 50
الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش 50
ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش 50
پیشنهادات 50
منابع 51

 

 

مقـدمه
هوش چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف‌هاي متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده مي‌شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار مي‌گیرد خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و مي‌توان آن را « حس خوب » « حس علمی» و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت‌هاي اساسی هوش اند. همان طور که ملاحظه مي‌شود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
آزمون‌هاي متنوعی برای سنجش هوش شناختی1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص مي‌شود مي‌کوشد بی آن که به سایر جنبه‌هاي شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌ها با ناتوانیهای شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌هاي اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه‌اي قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی1 آن بعدی از توانمندی‌هاي فرد را اندازه مي‌گیرد که در آزمون‌هاي هوش شناختی قابل ارزیابی نیست.
هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه‌هاي شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار مي‌دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره مي‌کند.
1- شناخت حالات هیجانی خویش: یعنی خودآگاهی.
2- اداره کردن هیجان ها: یعنی مدیریت هیجان‌ها به روش مناسب.
3- خودانگیزی: یعنی کنترل تکانش‌ها تأخیر در ارضای خواسته‌ها و توان قرار گرفتن در یک وضعیت روانی مطلوب.
4- تشخیص دادن وضع هیجانی دیگران، همدلی.
5- برقراری رابطه با دیگران (سید احمد جلالی).
بر اساس مطالعات دانیل گلمن1 در بهترین شرایط همبستگی اندک بین هوش شناختی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد. وی اظهار مي‌دارد که هوش شناختی تنها 20 درصد از موفقیت‌ها را باعث مي‌شود و 80 درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت هایی است که افراد با ضریب هوش بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین مي‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش شناختی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق تر از کسانی هستند که هوش شناختی بالا و هوش هیجانی پایین دارند. (سایت fekreno.org)
بیان مسئله
هوش هیجانی مبحثی تقریباً جدید است در دنیای روانشناسی و به طور تخصصی تر در دنیای مباحث مربوط به توانایی‌هاي ذهن به همین خاطر بر آن شدیم که درباره این موضوع و رابطه اش با هوش شناختی به تحقیق

بپردازیم هوش هیجانی به این دلیل عنوان شده است که دارای نگرش عملی و کاربردی سرشاری است که با معیارهای محدود قدرت منطقی ذهن قابل اندازه گیری نیست. هوش شناختی یا همان IQ جنبه‌هاي شناختی و منطقی ـ انتزاعی هوش را اندازه مي‌گیرد ولی هوش هیجانی یا EQ قسمتی از هوش انسانی است که نشانگر مهارت‌هاي درونی و ارتباطی است.
در واقع هوش هیجانی کنترل تکانه انگیزش یک مهارت سطح بالا بوده که.....................................

 

اهمیت مسئله
یک موفقیت بزرگ معمولاً نیازمند سطح خاصی از هوش شناختی و به خصوص هوش هیجانی است فردی که قادر است هیجانات را درک کند به عبارت دیگر درک معانی آنها و این که چطور خمیره شان با هم منرجع مي‌شود و چطور در طول زمان رشد مي‌کنند حقیقتاً با گنجایش فهم حقایق بنیادی طبیعت بشری و روابط بین فردی ما نویس مي‌شود مورد تمبید قرار مي‌گیرد افرادی که دارای هوش هیجانی بالا بوده به طور منظم با حالات
بی ثباتی خلقی مواجه شده و بر آنها فائق مي‌آیند و این نیازمند فهم قابل توجهی از خلقیات مي‌باشد. (هوش هیجانی و هوش عمومی 1385)
تفاوت‌هاي موجود در این سطح هوش دارای خودباوری، داشتن خلاقیت، هدفمند بودن و میزان بصیرت و تصورات شخصی قوی و به عبارت دیگر همان هوش درونی است. هوش شناختی به ما مي‌گوید که چه کار مي‌توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما مي‌گوید چه کار باید انجام دهیم مطالعات انجام شده نشان دهنده تأثیر هوش هیجانی در زندگی روزمره است در حوزه هایی مثل آسیب شناسی روانی تعلیم و تربیت، روابط میان فردی، رضایت حرفه‌اي و شغلی، سلامت جسمی، فعالیت‌هاي اقتصادی و تجاری و بهزیستی روانی مورد استفاده قرار مي‌گیرد. در موقعیت‌هاي بحران و خاص فردی هوش بالایی دارد که بتواند در زمینه مدیریت و تنظیم عواطف درست عمل کند. تنظیم عواطف برای تبدیل شدن به انسان هایی خردمند، سالم و ثروتمند کمک مي‌کند. تحریک عواطف در جهت مثبت منجر به تقویت انگیزه و مبارزه برای رسیدن به هدف مي‌شود.
گاهی بی توجهی به نقش عواطف در برانگیختگی مانع حرکت و درک موفقیت‌هاي زندگی مي‌گردد. (پیتر سالووی)
در گذشته در کشورهای صنعتی در مصاحبه‌هاي استخدامی بیشتر به نمره هوش شناختی (IQ) یک..................................

 

هدف پژوهش
بررسی رابطه بین هوش شناختی و هوش هیجانی در دختران مقطع پیش دانشگاهی.

سؤال پژوهش
آیا بین هوش شناختی و هوش هیجانی رابطه‌اي وجود دارد؟

تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه
هوش هیجانی به آن نمره‌اي که از آزمون هوش هیجانی بار ـ آن1 به دست مي‌آید
می گویند.


هوش شناختی به آن نمره‌اي که از آزمون هوش ریون1 بزرگسالان به دست مي‌آید می گویند.

مقیاس اندازه گیـری متغیـرها
هوش شناختی = مقیاس فاصله ای2
هوش هیجانی = مقیاس فاصله‌اي
نقش متغیـرها
هوش شناختی = متغیر3 ملاک
هوش هیجانی = متغیر پیش بین

 

 

فصل دوم

پیشینـة پژوهش
پیشینه هوش هیجانی را مي‌توان در ایده‌هاي وکسلر به هنگام تبیین جنبه‌هاي غیرشناختی هوش عمومی جستجو کرد. در صفحه 103 گزارش 1943 خود درباره هوش می نویسد: (کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوش، عوامل غیرهوشی ویژه‌اي وجود دارد که مي‌تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند)
نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این که آزمون‌ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیرهوشی در برداشته باشد.
وکسلر در صدد بود که جنبه‌هاي غیرشناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد. تلاش او در این زمینه را مي‌توان در استفاده وی از کاربرد خرده آزمون‌هاي تنظیم تصاویر و درک و فهم ـ که دو بخش عمده آزمون وی را تشکیل مي‌دهد ـ بازیافت ............................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , 19800 تومان

 

 

قیمت قبلی : 250000 ریال

قیمت جدید : 19800 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *