مشاهده / بستن موضوعات

حقوق مولف در راديو و تلويزيون در اروپا

دسته بندی: حقوق
4369 بازدید

حقوق مولف در راديو و تلويزيون در اروپا

انتشار آثار فكري بدنبال پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در زمينه وسايل جديد تكثير و انتقال اين آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است .

يك اثر در اماتيك يا موزيكال ، براي مثال ، مي تواند مورد نشر قرار گيرد و يا بر روي صفحه نوار ويا فيلم ضبط گردد . اين اثر مي تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طريق راديو و تلويزيون پخش گردد . اقمار ارتباطاتي مي توانند پخش و انتقال اين اثر را در سطح قاره ها تأمين نمايند . به هر طريق كه باشد انتقال وانتشار اثر فكري مي تواند در سراسر جهان انجام پذيرد . از طريق ديگر پيشرفت ميكرو فيلم وظهور تكنيكهاي جديد تكثير، مانند xerrographe و استفاده از محتواي اثر فكري ( به وسيله كامپيوتر ) مسائل تازه ودشواري را درمورد حمايت حقوق مؤلفين ايجاد كرده كه خود مباحثات شديدي را برانگيخته است . اين مسائله ومشكلات در انتظار راه حل مي باشند .

پيشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعي وتوسعه بي رويه ونامنظم انتشار آثار فكر در تمام جهان با توسعه قانونگذاري دراين زمينه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانين ملي وداخلي و قراردادهاي بين المللي را ذكر مي نماييم . قوانين مخصوص حاكم برحقوق مؤلف در كشورهايي كه گزارش ملي آنها به ما رسيده و ما در گزارش كلي خود اشارات خود را به آنها محدود ميكنيم، بعضي مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم و برخي مربوط به سي سال اخير بوده اند ..........

 

31 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 6500تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در رابطه با بازده سهام در شرکتهای بورس

دسته بندی: حسابداری
1316 بازدید

بررسی رابطه بین  اقلام تعهدی وجریانهای نقدی در رابطه با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقش سود حسابداري و جريانهاي نقدي در تعيين قيمت اوراق بهادار يكي از سوالات مهم درتحقيقات حسابداري بوده است، با اين حال در چهار دهه ي اخير تحقيقات حسابداري حجمي عمده از آثار تئوري را درمورد رابطه ي بين سودهاي حسابداري و ارزش شركت پديد آورده که با آثار بال و براون(1968) شروع می شود. سودهاي حسابداري كه شامل اقلام تعهدي و اجزاي جريانهاي نقدي است از مهمترين اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي تهيه شده ميباشند.

از اين رو هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) اظهار میدارد که تمرکز اصلی گزارشگري مالي، بايد بر سودها قرار گيرد و نه جريانهاي نقدي، زيرا اطلاعات درباره ي سود شركت بر پايه ي حسابداري تعهدي، عموماً شاخص بهتري از توانايي فعلي و آتي يك شركت در توليد جريانهاي نقدي مطلوب است، تا اطلاعاتي كه به جنبه هاي مالي و دريافت ها و پرداختها محدود ميشود. اما برخي حسابدارن معتقدند كه جريانهاي نقدي، و نه سودها منبع اصلي اطلاعاتي هستند كه بر قيمتهاي نسبي بازار اوراق بهادار تاثير ميگذارد. قيمت سهام همه پرداختهاي آتي به صاحبان سهام و همينطور جريانهاي نقدي ايجاد شده بوسيله شركت كه بين سهامداران توزيع ميشود را منعكس ميكند. بنابراين تغيير در قيمت سهام تغيير در جريانهاي نقدي آتي مورد انتظار يا پرداختهاي آتي به صاحبان سهام را منعكس ميكند.

139صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:48000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی

696 بازدید

نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر به نقش ابعاد هویت فرهنگی جوانان شاهین شهر در مشارکت اجتماعی پرداخته است.روش تحقیق توصیفی  از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش جوانان 29-18 ساله شاهین شهر به تعداد 80778 نفر در سال 1389 بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که تعداد 384 نفر از جوانان دختر و پسر بعنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. ابزار تحقیق دو نوع  پرسشنامه محقق ساخته بوده است . پرسشنامه هویت فرهنگی با49 سوال بسته پاسخ  و پرسشنامه مشارکت  اجتماعی با30 سوال بسته پاسخ و مطابق با طیف پنج درجه ای لیکرت ،که ضریب پایایی آن برای هویت فرهنگی 92/  و برای مشارکت  اجتماعی 80/ بود.. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و  استنباطی صورت گرفت..نتایج این پژوهش نشان داد که بین خرده مقیاسهای ادراک فرهنگی ، تعلق فرهنگی ، پذیرش فرهنگی و مقبولیت فرهنگی با مشارکت اجتماعی در سطح 05/ ≥p   رابطه ای ساده ومثبت وجود داشت و همچنین بین هویت فرهنگی جوانان و مشارکت اجتماعی آنان رابطه ی چندگانه وجود دارد.

کلید واژه ها:

هویت فرهنگی، مشارکت اجتماعی، تعلق فرهنگی، مقبولیت فرهنگی، ادراک فرهنگی و پذیرش فرهنگی.

 

178صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:35000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید